பதினோராம் திருமுறை - 8.1. சிவபெருமான் திருவந்தாதி


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
பதினோராம் திருமுறை - 8.1. சிவபெருமான் திருவந்தாதி , சேரும், நின்ற, சேர்கின்ற, பரமாய, சோதி, மலையார், மாய்நின்ற, மேனி, காடுடையாய், உடைய, அண்ணா, அரனே, செஞ்சடையாய், முன்னே, உருவு, எரியாடி, என்றும், சேருங், பார்த்துப், வந்தார், நீரே, கழிப்பாலை, மேயார், பைங்கண், நினையடைந்தேன், நானுடைய, வாய்த்த, மலரணைந்து, வளைகொண்டாய், உணரா, சிதையாமற், விரையாரும், எல்லாம், மதியாரும், இனியவா, உமைகங்கை, சித்தத்தீர், தாரான், கருத்துடைய, ஆடுவதும், சிந்தை, சேர், ஏத்துற்றுப், பகரப், பெற்றும், பிரானிடபம், பூணும், அடையும், அணியாரூர், அன்பே, ஈசன், தீயான, நன்னெஞ்சே, என்னே, பூண்டு, தானை, சிவபெருமான், திருக்கயிலை, செய்த, திருமுறை, திரியும், ஆயன், கின்ற, வாரணிந்த, திருவந்தாதி, வாட்டும், அன்றவுணர், ஏறேய, நினை, நினைமால், ஊர்வதுவும், பலசெய்த, ஆதிவிடங், அம்பொனே, பரம், கரியார்தாஞ், கவாலி, தானே, ளாடுங், ஆறடைந்த, பைங்கட், கழுமலத்து, பிரான்நாமஞ், மலையான், ஒன்றாகி, என்றிருவர், கார்மிடற்றம், நின்றார், பாதம், பாலணையச், மகளை, மேனிக், வுலகனைத்தும், உடையர், சேர்வும், திருச்சாய்க்காட், பலவல்ல, சேருலகம், பரியானைச், அரவுடையர், ஆறுடையர், அங்கம், மயலான, அடையுந், மூன்றரண, வல்வினைகள், எருதேறி, யூர்வாய், உறுமுந்த, ரானே, உடையாமல், ஓரைந், ஒன்றைப், ஒற்றியூ, செம்பொற், ஈங்கோய், இடமாய, எமையாளும், வீதிவிடங், செய்வானே, ஆனாய, கனியே, நிலைத்திவ், நெருப்பாய, கானப்பே, ரீர்கங்கை, ஈரம், சூடினீர், செல்வத், திறமென்னுஞ், செல்கதிக்கோர், சிவனந்தஞ், உருவுடையீர், செல்லு, மளவும், வாழ்வார், மலரணைவார், நீதியே, பாருடையாய், கண்டத்தாய், ஏறுடையாய், என்னை, படியேறும், படநாகம், மாறாத, தீயாட, இடுங்கையர், ஈயும், பொருளே, சேராமல், னாய், ஆங்குரைக்க, ஆடுவான், லாம்பொன், அண்டத்தும், வானின், புனல்வாய், பாலார், திரிந்தானை, ஏத்தித், அம்மானை, பார்த்தன், பாசுபதம், கண்டு, கண்டிறந்து, ஈமத், மாகும், திடுங்காடு, தான், தானயன், ஏகம்ப, ஏகம்பம், காட்டினான், ஆனேற்றான், அனலாடி, ஆமாத்தூர், ஆம்பரிசே, என்னாதார், நீயே, ளாவாயும், ஏறூர், புனற்சடையா, எங்கள், நீயேயா, குழையணிந்த, ஒன்றுரைப்பீர், பதினோராம், பேரரவம், பேணும், பிறவி, தவளப், என்னும், காணாய், அவ்வமுதம், உடைதலைகொண், டூரூர், அரியான், உற்றுரையா, பேச்சுக், சார்ந்துரைத்த, அருள்சேரா, தாரூர்தீ, பிச்சையேற், நின்றான், சாராவார், ஆனாய், குன்றமே, கனலாடும், காலமா, றமரர், வெண்காடா, பூணி, சேமத், தாளார், சிராமலையார், ஆர்துணையா, பூவணத்தாய், திருத்தினான், சேதுக், வாறு, தாமேய, தழலுருவர், பூண்ட, பார்மேவு, மறைக்காடு, டெய்தா, கரையேனு, கோளிலியெம், மாதி, ஆலங்கா, கொங்கை, தார்த்தார்க்கும், வாய்சென்று, திருவால, செல்ல, கண்ணிடந்தன், டுடையானஞ், ஆனைக்கா, உமைவந், அரவமது, மேல், மேலாய, மங்கை, விட்டானே, வேறுரைத்த, வீரட்டத், துறையுடையான், நஞ்சுண்ட, சேராதார், நலம்பாயும், இருப்பதுவும், ஐங்கொன்றைத், பாதத்தாய், என்னோ, தாம், சுரிதருவார், வலஞ்சுழியைச்

ஞாதி்செவிவெகா
   
௰௧ ௰௨
௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬ ௰௭ ௰௮ ௰௯
௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫ ௨௬
௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰