பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - ஒன்பதாம் தந்திரம்


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - ஒன்பதாம் தந்திரம் , தானே, றானே, ஈசன், ஆனந்தம், வாறே, உள்ளே, உருவம், ஆதிப், சோதி, தாமே, நந்தி, அவனே, ஆகும், எங்கும், றாரே, சிவசிவ, லாமே, அங்கே, எட்டும், யாமே, ஓதும், டேனே, துள்ளே, கூத்தனை, மாமே, ஏழும், விளங்கொளி, றேனே, அங்கி, வாமே, வாரில்லை, சிந்தை, தேவர், சத்தி, அந்தமும், பரஞ்சோதி, தேனே, நின்று, ஆடும், இல்லை, ஐந்தும், கிடந்தது, பிரானே, பாசம், தேவர்கள், கொண்டு, எல்லாம், சராசரம், ஆடிய, நிற்கும், என்னும், செய்து, உள்ளொளி, பசுக்கள், ஆனந்த, அப்புறம், தரிசனம், துரியம், வளங்கொளி, துளங்கொளி, புகுந்துநின், நின்ற, தத்துவம், லார்கட்கு, ஞானத்தின், ஒன்பதாம், அத்தனும், ஒளியும், மூன்றும், நந்தியை, ஓங்காரத், எம்இறை, வானவர், வாகும், நின்றனன், விளைந்து, கூத்தன், அல்லது, மாவது, ஒன்றிநின், மாயை, கிடந்த, மாகும், அங்குளன், ஆரும், கூத்தே, கூத்து, தன்வலி, நின், சேவடி, உள்ளத்து, மந்திரம், சிவாய, பூதங்கள், கண்டவர், ஆடினான், ஆங்கே, உலகில், மாநடம், பிரானும், ஞானம், மேனி, கூடிய, போது, போதும், வாழ்கவே, அன்னையும், பாகன், அஞ்செழுத், தன்மை, உரைசெய்த, போகின்ற, அறிந்தபின், உய்யவல், உள்ளுறும், ஒருவனை, வேறே, ஆனந்தக், ஐம்பது, யிருக்கும், கலந்து, பரமாண்டத்து, யாய்நின்ற, மூலன், சத்தியாதி, நாதாந்த, எல்லை, மாதர், புண்ணியன், எழுகோடி, நெஞ்சம், தத்துவ, இயம்புவன், ஓம்எனும், தாரே, நாடி, ஆடச், தத்துவன், எண்டிசை, அத்தன், அண்ணல், அறிகிலர், பரிசறிந்து, காலத்து, சிவகதி, அம்பல, சொரூபம், அவனடி, சத்திய, ஆகாச, எங்கள், தேனும், நினைப்பவர், எந்தை, அல்ல, உணர்வுடை, தந்திரம், அரிய, நாதன், மனம்வி, இரண்டு, அகலிடம், நாடுமின், சித்தம், சிந்தையின், கூத்தனைச், இறைவன், வாணிபம், வந்த, அந்தம், வைத்த, கொட்டுக்கும், வாழையும், மலர்க்கந்தம், நன்னெறி, வாரே, கூத்தனைப், சிவமாய், சிவானந்தக், கலந்துநின், ஆனது, இருக்கும், கடந்து, புவனம், வேதங்கள், யாரே, சுந்தரக், வலிதென்பர், பாதி, உயிரும், ஒத்த, அண்டம், உயிர்க்கின்ற, அண்ட, அறிந்தேன், நானும், நீரும், தலைவன், துன்னிநின், கலந்திடும், சத்தியும், மூன்றொளி, ஒண்சுடர், என்றும், அரும்பொருள், ஞானத், யேனே, பேதம், வார்க்கே, ஏழினில், அத்தனை, பராபர, மாய், ஒன்பதும், அன்புறு, தன்னில், சோதியைப், மலைமேல், இன்றி, வார்கள், களர்உழு, அரனடி, ஆடுமே, எழுந்ததோர், அண்டங்கள், ஆடிடும், அப்பால், கிடந்து, உற்ற, மன்றுள், யார்கள், தானும், கூத்துகந், மாகி, காசம், நான்என்றும், உய்த்த, ஒன்றுண்டு, துரியத்து, தட்டான், உற்பலம், யோமே, ஆடிக், மூவர்கள், யாகித், தலைவனும், பஞ்சாக்கரம், எழுத்தே, விளக்கொளி, அழிந்து, உலகத்து, மானுடர், குருபரன், தான்நெடு, அவ்வண்ணம், பிரணவம், எவ்வண்ணம், ணாதே, தானான, பறவை, அமரர், றுள்ளே, பேரொளி, புவனங்கள், அளவில், நாடொறும், அறுக்கும், மாருதம், அல்லன், தாகும், துரியங்கள், இருந்த, உணர்ந்தேன், அறியில், திரிமலம், கரும்பும், மாபோல், தலைப்பட, காணவல், போற்றுகின், திருமந்திரம், ஓடும், எம்பெரு, சூழ்ந்த, ரிந்து, குவிந்தது, நின்றானே, இயங்கும், அங்கு, நாடும், கூடும், தோடு, உண்டு, நாதனை, இருப்பது, திருமுறை, ஆயுறு, ஆயிரம், சமாதி, நீர்போல், ணாடியில், கடந்த, யார்கட்கு, பெருமையன், மனமும், றான்எங்கள், துணரின், மூர்த்தி, நுண்ணிது, புண்ணிய, மாதவன், பெருங்கடல், உணர்வும், அவன்தன்னை, பதியது, தந்த, தொழிந், வானோர், தூய்நெறி, எண்ணலும், கீழது, தோறும், பிறப்பிலி, கமழ்சடை, ஆகான், இணரும், மாமதி, உரையற்ற, தொடர்ந்துநின், அறியும், நான்அறிந்து, உடலிடை, லானே, சொரூப, நீடும், எங்குநின், உணர்வது, யாலே, குலைக்கின்ற, நினையும், சொரூபத்தின், விழுப்பொருள், விரும்பும், முற்றிற்று, லார்க்கே, முப்பாழும், வாழ்க, செழுஞ்சடை, சோபை, ஆண்டருள், உண்ணின்று, ஏத்துவர், பொங்கிநின், விதிவழி, கண்டுகொண், பிறவி, யானும், உளன், உலப்பிலி, கெடின்மற்றோர், கூடு, நானே, உள்ளம், நின்றதோர், ஆமாறு, ஒருவன், காரணம், னாபதி, றான்புவ, ஏயும், காட்சியன், விழுங்கி, படியப், யாவர்க்கும், யேநின்று, விண்ணவ, கிடக்கும், தலைஇல்லை, சூடும், தோன்றும், அக்கரை, னாலே, ஆற்றிலே, காப்பிடு, கண்கொண்டு, மூடர்கள், பராபரம், ஒழிந்தன, நாடார், கூகை, மற்றொன்றும், வேண்டா, மூங்கில், வேண்டேன், மனமாயை, ஐவர், பாம்பும், காமம், கடாவும், அமர்ந்து, இன்றிக், கற்பனை, நாகமும், தாலிக்கும், ஒன்று, குலவரை, சூரையும், பாரை, கடலின், யோனே, காதமும், தொடர்ந்து, பன்றியும், வாழ்கின்ற, ஆய்ந்து, போதென்று, அதுஇது, தொண்டர், டாரே, புலர்ந்தது, புறத்தில், பறவைகள், மேவித், யாதே, இருந்ததோர், கூரை, புகுகின்ற, பழுத்தது, னுள்ளே, முழுதும், பூத்தது, அகப்பட்ட, வந்தது, எண்ணும், அந்நிலம், வாழைக், என்னைப், பிணக்கறுத், வகையறி, முடியும், அதீதம், பராபரன், நந்தியும், புரிசடை, சுற்றற், நின்றான், மாறிக், வள்ளல், படர்ந்து, மாயக், இல்லாத், றேன்சிவன், ஆதியும், கூப்பிடு, காதம், உண்டனர், சத்தம், டீர்உல, பார்ப்பான், பூவின், ஏட்டின், ஒன்றுகண், மேய்ப்பாரும், வினைப்பற்று, டானே, பட்டிப், பணிந்துநின், நடுவில், இரண்டுள, மானைப், இருபத்து, எழுந்தது, மான்என்று, குட்டிப், நாலுள, எத்தனை, அதிபதி, கண்டம், இலிங்கம், கோணம், வேதமே, முதலாக, ஓங்கி, ஞாயிறு, திருஎழுத்து, வடவரை, ஐந்தின், துஞ்சும், கூட்டும், அருள்வழி, குரைகழல், அகார, கண்ட, உளங்கொளி, அவ்வொளி, ஈசனைச், மின்னொளி, தூவொளி, பன்னிய, மன்னும், சாரும், நட்டமே, கண்ணுதல், சீவன், யுள்ளே, தோன்றி, தெளிய, சிவன்சத்தி, இறைவனை, பழமறை, ஊடுசென்று, செஞ்சுடர், தீரும், அவாயம், எழுத்துஅறி, சிவசத்தி, ஆனதே, அகில, ஆடரங்கு, நடஞ்செய்யும், பொற்பதிக், அற்புதக், என்னச், ஆவர், சித்திக்கும், உண்மையே, ஓதிய, பவமது, லாவே, நாமம், நமாதி, திரோதாயி, தீவினை, என்றிடத், திருவருள், என்றே, ஆயமும், ஆகாசம், மேல்ஒளி, கடந்தொளிர், யாவையும், சிவபதம், முப்பதும், ஞானாதி, ராமே, விரிவு, பெரிய, இருப்பிடம், ஆய்ந்துகொள், சிவன்அவன், போதே, கருடன், தீர்ந்து, சொரூபத்துள், பரஞ்சுடர், வேறு, அவனைப், அவனுக்கு, குவியும், பத்தாம், பரந்து, அரற்றுகின், அரியன், சிதம்பரம், ஆதாரம், அகம்பர, மலையும், ஆகிநின், காணில், அறிவு, மேலைப், உருஅரு, சூக்கும, கும்படி, என்பர், தானவர், சித்தியே, ஓங்கார, களங்கொளி, இல்லி, உருக, உருவும், உபதேசம், ஒளியை, பரசிவன், வாயும், சோடச, அருவினை, தானாம், வண்ணமும், பந்தம், மனம்புகுந், தன்னைப், காலத்துத், சோதியும், உண்ணும், சன்மார்க்கம், கூடித், பிரானொடும், கூத்துஉகந், பரமாம், சத்தியுள், ஆடலுற், யாரும், புரிந்தவன், னந்தத்து, மூன்றினில், தவமாம், கூடிநின், கையும், மன்னிய, உதறிய, தான், துவம்கடந்து, படாவண்ணம், அருட், திருக்கூத்துக், யாளொடும், கோதிலா, நாயகன், கடந்துநின், ஆறும், ஆயும், வடிவு, சதாசிவம், மண்டலம், களிக்கும், தானாக, ஏகாச, பிண்டம், மருவிய, அரன், செழுஞ்சுடர், இரண்டே, உலகம், பெரும்பதி, உலகமும், சேர்கின்ற, மிக்கார், நஞ்சுண்ட, தான்என்றும், நான்என்ற, வீரே, அண்டத், நீரே, பிளந்து, யாவகை, கன்னியர், அந்தர, வானத்தின், மருவி, தலைவனை, அமரும், மூவர், மாறே, குருநந்தி, அகண்ட, கொண்ட, தாங்கிய, பெருநில, யாய்நிற்கும், பலத்தே, சிற்றம், நாதனே, ஆகின்ற, கருத்தில், இல்லையே, போதத்தில், சங்கரன், அற்புத, அஞ்சு, மாணிக்கக், பாரே, என்னை, அடியார், தற்பரன், அம்பலத்து, என்ன, அங்குசம், ஐங்கரு, ஆடக், சிவானந்த, சமயக், பரமும், யாகும், ஐந்தில், தாபதர், பாதம், நாதம், தில்லை, காரம், அப்புறத்து, செம்மை, திருஅம், ஓசையும், பாடிய, மாய்நின்று, திருஅம்ப, ஆடிப், பன்னிரு, கோலம், எழுந்த, வாளும், உமையவள், திகழ்தரு, குனிக்கும், எங்கணும், ஆடித், வேறாம், இடைபிங், அம்பலம், ஏறும், மேரு, யாகி, நீடிய, ஏதமில், தெண்டினில், பாதமே, கன்னி, செம்பொருள், சேர்ந்து, தென்திசை, உயிர்சிவ

ஞாதி்செவிவெகா
         
௰௧ ௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬
௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩
௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰
௩௧