பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - எட்டாம் தந்திரம்


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - எட்டாம் தந்திரம் , தானே, துரியம், றானே, ஆகும், தாமே, வாறே, சத்தி, மாமே, மாயை, தன்னை, தன்னில், தத்துவ, பாசம், அறிவுஅறி, நந்தி, நனவில், மாகும், சீவன், கேவலம், ஈசன், அரிய, என்னை, றாரே, ஆகிய, நின்ற, அனாதி, ஆணவம், ஆறாறு, மேவும், அறிவார், சாக்கிரா, அறிவு, சுழுத்தி, லாமே, சாக்கிர, வேதாந்த, உள்ளே, ஞானம், சாக்கிரம், தற்பதம், தத்துவம், காணும், தொந்தத், யாமே, அதீதம், அறியும், அறியார், மன்னும், தீதம், பின்னை, தொம்பதம், மாமாயை, நின்று, ஐந்தும், ஆகின்ற, நனவாதி, துரியத்து, இல்லை, யாமை, ஆசூச, நாடி, சித்தாந்த, பரதுரி, எல்லாம், ஆவது, வாமே, அவத்தை, யாரே, சுத்த, போதம், மூன்றும், னாமே, துரியமே, பதிபசு, துரிய, அருளால், அந்தமும், ஆனந்தம், பரம்பர, மாயையும், காயம், அறிவறி, ஐந்து, காரண, சுத்தமே, ஆகுமே, காரணம், பற்றறப், அசிபதம், தாமரை, ஆங்கே, வேதாந்தம், அங்கே, அறிவான், மறைந்தது, மூன்று, அறிந்தபின், மெய்கலந், பாசமும், மேவிய, சிவமும், உரிய, அப்பால், அவத்தையில், சித்தாந்தம், காட்டும், தந்திரம், அப்பும், விளக்கது, துரியமும், கண்டு, பேரருள், நாதமும், சிவானந்த, வைத்த, உலகம், அறிந்து, எந்தை, வாதனை, சுத்தம், அனலும், தான்அவ, ஏழும், சீர்நந்தி, அறிவுடை, போது, நனவு, காமியம், அத்தன், நந்தியை, ஒன்றுண்டு, செய்து, பேதமும், பேதம், துரியத்துத், நாதன், வாகுமே, முன்னை, காரிய, செய்யும், தேவர், யாவது, சிவகதி, ஒன்பான், அறிந்த, அருளும், தலைஅடி, ஆன்மா, அவ்வழி, ஆறும், வேறாய், காமம், செயலற், நாலேழ், காலமும், வேறான, ஐம்மலம், வாயு, வேண்டாம், அதீதத், அதீதத்து, புரியட், தீதத்தில், அவமும், துரியத்தில், உயிரிச்சை, மாயையில், வந்த, ளாகி, எய்தினர், ஈதென்று, திருந்தினர், விட்டார், சொல்லறும், எட்டாம், ஒன்று, அறிவை, தானாம், நின்மல, காரியம், சிந்தை, மூன்றுள, சார்ந்தவர், ஆவயின், தானாகி, டேனே, ஒன்றும், அறிகின்ற, அறியாது, கேவல, ஐஐந்தும், வாய்நின்ற, முத்திரை, றேனே, சதாசிவம், அறியா, ளானலன், இரண்டும், ஆயிடும், தன்னினில், மாறே, அந்தக், அடங்கிடும், உன்னார், ஆன்மாவும், தன்மை, மறைத்தது, யாகுமே, தூயனல், தூய்மணி, வல்வினை, ஆறாறுக்கு, எய்தும், எட்டும், னாகும், உண்மைக், கைகலந், ஆனந்த, அந்த, மேனி, பரமாம், பயிலப், நான்கும், தூயது, சாந்தமே, வடிவென்று, தாந்தமே, வேறுசெய், சென்று, தற்பரன், நித்தம், ஐம்மலத், அதீதத்துள், ஏய்ந்த, சித்தம், வாளா, ஐஐந்து, மாமறை, பதியும், ராகி, பொன்னணி, பிரானை, சிவதுரி, வாய்ந்த, யாது, வாக்கியம், உருவாய், தன்னின், படைப்பாதி, வாகி, நின்றான், எய்யும், அறியாத, உபசாந்தம், கற்பனை, மந்திரம், நம்பிய, சத்தியின், மாநந்தி, தற்பர, பரம்சிவன், மலக்கலப், விந்து, பிரமன், கலாந்தம், உருத்திரன், உண்மையே, அறிந்திலேன், உள்ள, பற்றில், சிந்தையை, யானை, பராநந்தி, நாதம், பாலே, ஒன்றாய், சத்தியும், ஓவும், அகன்று, கூடி, செம்பொருள், தாரே, அத்தத்தில், கேவலத், மும்மலம், குறிஅறி, பராவத்தை, யாதவர், பரசிவன், அசுத்தம், சிவமாம், தோன்றுமே, சகலத்தில், ஞானத், அறிவுக்கு, அந்தம், கனவும், விட்ட, முத்தியும், பெத்தமும், சத்தாதி, சுத்தத்தில், நோக்கும், அங்கு, அறிவது, மாகிய, பராபரம், மாய்நிற்கும், தானும், கடந்து, சகலத்து, திரிய, பராபர, ஆதிப், சேதனன், போதாந்த, சிவனுடன், காரணோ, அறிவிலோன், தானான, மூன்றில், பிரளயா, பேணிய, சாந்தி, யாரும், அறியகி, தத்துவந், அருள்செய்தான், தான்என்று, யத்தில், அறிவாம், ஞானத்து, சதாசிவன், பிறவி, நனவாம், இருந்தும், நின்றவன், தானாய், இதயத்து, புனிதனை, ணாதே, எழுந்து, அண்டமும், மூவர், ஒருங்கிய, மலம்குணம், அறிகிலர், வாரில்லை, அங்கி, வந்து, மாயா, அதனால், நாடிய, கூடிய, வாயுவும், மனமும், பேர்நந்தி, மெய்த்த, யோனே, வியோமம், பாழை, னாலே, வானே, உள்ளம், நிற்பது, பிறப்பிலி, ளானே, ஓதும், பேசி, அற்றது, யாகிநின், ஞானிகள், பொய்கலந், சூக்கம், உடம்பே, பொருந்தும், யறுமின்கள், உபாதி, சோதனை, திருமுறை, தன்பணி, சத்த, கட்டிய, அடியார், அரன்அரு, ளாலே, எழுகின்ற, இல்லையே, முடிகின்ற, கைகண்ட, மில்லை, கரணம், மந்திர, கழிகின்ற, மாதி, தற்பரம், னாகிய, முத்தியே, பராபரன், நல்ல, காயத்தில், மேதினி, யோமே, பசுக்கள், சிவமாய், சிவமாதல், வாரே, மற்றது, கின்ற, தவமான, ஈறாம், கிரியை, பொய்கண்ட, கனவு, சோதி, மூன்றினில், கழுத்தி, நிற்கும், நந்தியே, உண்மை, கனவாம், தான், மண்டலம், மறைப்பொருள், சுத்தியும், அகன்ற, சிவமாக, அந்தம்ஓர், நின்றானே, விட்டு, தெளியும், சித்தியும், சிவமென, பேர்த்திட்டுத், இறைவனைப், நிலம்பல, காயநன், அங்குநின், உரையற்ற, அபிமானி, முத்துரி, அதனைத், லாமையின், ஆயது, தேடுகின், விடாத, ஆசூசம், தெள்ளி, திரிவர்கள், தத்துவத்து, நாதாந்தத்து, மாமிடம், ஆரும், தூரறி, கூடும், ஊடும், பாலுறும், பரவிந்து, சேர்சிவ, பேசின, தனைக்கண்டு, மறைய, உறுபொருள், தத்துவத், யடைந்து, அறிவன, நில்லா, மும்முத்தி, சிவபரம், வானால், மனவாக்கு, பேறாம், மதிபெற், ஈசனென், யாய்நிற்கும், திருவடி, ஞானி, பறவை, அகம்படி, நேயந், சித்தர், பெருமான், பதியிற், போதமும், டாரே, பரவுயிர், ஆதியும், தொடர்ந்துநின், இவ்வழி, ளாமே, தாங்கிநின், தேடி, பேதமே, மாதிகள், தோன்ற, ஆதித்தன், அவன்என்று, தானவர், மேவுமண், வென்று, அறிவே, உயிரும், ஐந்துங், நினையும், நீரிற், லானே, முன்னின், யாமையை, நேர்தரு, கண்மூக்குச், வானோர், தாரொடு, தார்க்கே, தான்பல, அறியத், ஐயனும், வெளிகால், ஒருவனே, புகுதாப், மாட்டார், கனல்அப்பு, அகன்றவன், தான்தன்னை, தார்முன், அறிவாய், நிறைந்தது, வைத்துத், பாழ்விடக், யாங்கணும், அறிந்தணு, சிவசத்தி, பற்றற, தெளியத், மிக்க, வேறாம், டாகுமே, சிவபர, வேறே, ஏழ்கண், வாங்கி, நீக்கமும், துதிக்கும், சுட்டு, அருநிலம், என்பதை, நீங்க, பரம்பரம், மாளச், பாழில், வீரே, பசுபாச, நீடிய, அடங்கிய, பயிலுயிர், எறிமணி, அப்புறத்து, தசிமூன்றில், தொல்கா, யானும், சிந்தையின், வாசியில், இருந்திடம், பதமது, காயத்துள், நாற்றமும், உயிர்பரன், தசியே, தரித்து, பிரணவ, பின்தான், செய்யுமே, கலதிகள், முப்பாழ், தம்மை, கேட்ட, தசியென்ப, ஞானமே, தேசத்தை, உச்சியில், விட்டிடு, மாயையுள், உம்பர், அகன்றிட்டு, போதந், யாலே, பரன்சிவ, பாவித்த, மேலைச், மெய்ப்பரன், இருப்பிடம், சோதியைக், காயக், றிலாத, முற்றும், நின்றும், ஒருவனை, புலனும், ஆண்டருள், சேவடி, யிருக்கும், னுள்ளே, வகையெட்டு, நேயத்தே, ஆறந்த, கின்றதோர், யாய்நின்ற, மானே, நாதாந்த, நாதாந்தம், யோகாந்தம், அறுத்த, செய்கின்ற, கருந்தாள், சோபை, பேறா, முத்திசித், நவமான, றாமே, சிவனைப், உணர்ந்தவர், அறிவும், ஈறான, அச்சிவ, ஓதுங், பாதி, பரமே, ஏழில், இருமாயை, பிரானைப், இருவினை, பரமும், போலக், அற்ற, கலந்துநின், சாயுச், கலக்கும், என்றும், முத்திக்கு, வகுத்திட்டு, ஞாதுரு, அகலத்து, கோலிய, மானது, அகார, தொண்ணூறோடு, விளங்கிடு, இரதமும், காவலன், பகுதியும், ஐஏழும், அறிகின்றாய், யேசென்று, தேடிய, ஆக்கிய, கூடுவர், பான்ஒன்று, நானென்று, பொய்யான, அரனுக்கு, காலில், புக்கு, ஈசனும், ஐவரும், நேரா, எழுப்பும், ஞானத்தின், மலம்ஐந்தால், அண்ணல், அருள்பெற்ற, பரத்துடன், திரோதாயி, சொல்லும், முதல்ஐந்தும், கூறா, ஆயினன், கனாநனா, மாயையே, தோயும், கழுமுனை, விந்துவின், வாகும், துரியக், தான்விட்டு, சுழுத்தியாம், துரியமாம், காணல், கனவில், சுழுத்தியும், காணாமை, தான்அவன், இத்தனை, மலக்கலப்பு, டாமே, நின்றால், தங்குமே, பரன்உண்மை, ஏதும், அருவாய், வைத்தனன், மறத்தல், நனவிற், பசுக்களை, மேய்க்கின்ற, தலைவனைப், வண்ணம், கன்மமும், அறிவில், கலைகாலம், வித்தை, பற்றி, விடாவே, புருடன், பயனில்லை, இரண்டு, நனாவினில், ஆறாம், அறியாமை, மன்னிக், பெற்ற, பாறிப், பரிய, அடங்கும், ஏயும், உண்டு, ஐயன், உடலையும், தேறிய, உடம்பை, மிகுந்த, எய்தியே, ஆனவை, கண்டீர், வாக்கு, மெல்ல, வேறு, கன்மம், ஞானிக்குக், சிவமாகும், விந்துவும், கூடினால், மாகி, ஆங்காரம், காயமே, வாகவே, சூக்குமம், சுத்தம, பத்தாம், திருமந்திரம், மாயப்பை, ஒன்றென, நின்றது, பரனோடு, காட்டி, ஆரறி, ஒடுங்கும், உடம்பு, அறுபத்தெட்டு, ஆனதே, உடலில், மனத்தையும், விளங்கிய, உடம்பும், மயங்குகின், மாற்றி, நால்வர், பாய்பரி, பூதங்கள், இருந்து, கருவிதொண், யாதே, பரந்து, மூன்றுடன், காட்சி, மேவிநின், அழிந்து, மானம், ஒன்றிய, மன்று, கண்டான், வானகம், செம்மை, கண்டம், கனாஎன்பர், சுழுனை, மத்திமை, உறுதுணை, அண்ணாந்து, அழிகின்ற, தானம், முப்பதோடு, யாகும், மாய்நின்ற, மாருதம், உடையது, ஈரைந்து, ளீரே, நியதி, முதலாகச், துரியாதீ, சிவமாகி, சிவாய, பின், பரையில், இருளற்ற, பரையின், பரத்தை, பார்முதல், அறிவாகி, அந்தி, உய்யும், செலவு, அளவும், அல்லும், பேதித்த, தாமதம், உபாதியும், பிரானே, முக்குண, மாமத, தன்கர, அறிந்தும், அன்ன, அமலன், உன்னை, லாதே, அன்றே, அவன்வடி, இருந்த, இருவரும், அணுவின், பரமம், கேழும், பூடணம், மேலாம், உண்ட, நனவும், அணுஅசை, யத்து, பகலும், கடுவெளி, ஒளியும், பரையுள், யன்றி, கண்டதே, சோதியை, அணுவும், தோன்றிய, தலைவனை, அறிவிக்க, தாய்நிற்கும், ராகுமே, யூட்டி, வாட்டி, உயிர்க்குயி, உள்ளது, பேரொளி, நண்ணுமே, ஐங்கரு, தோன்றும், தொலையா, மைந்தன், கருமத், சமாதிசெய்து, ஆன்மாவே, கருத்தில்லை, உறைவதோர், ஆமையின், லார்கட்குக், நரகம், சிவமான, றிருப்பார், கூடார், ஈனமில், செய்த, அடங்கி, தலைப்பட, உள்ளத்து, மறைந்திடும், மணம்செய்ய, மெய்யாம், அனாதியில், அச்சக, ஆறாறும், போதாந்தம், ராமே, கேவலத்து, தன்னால், துரியத், ஆன்மாவில், சகலத்தர், ஓடத், சகலம், என்பவே, மெய்ம்மையே, மேல்மூன்றும், பூணும், மூன்றுமே, உருத்திர, நூற்றெட்டு, நாடித், மன்னிநின், விளக்கொளி, சூடிநின், எம்இறை, மோனம், மூன்றினுள், யாவகை, தூண்டும், என்னத், துரியத்துள், மன்னிய, அறிவுற்று, மாயையின், வாதி, வெளியை, ஆகான், தூடணம், செறியும், பரையும், சித்தியாம், யாவே, பன்னிரு, தலைப்படில், உன்னும், பரம்சிவம், மாகுமே, உடலைமுன், பேதித்து, னோடே, சிவமே, பெரிய, துள்ளே, ஆறுமே, சத்திய, கடந்த, நிமலன், பரானந்தம், பேறான, பெருமலம், மறையாதி, பரோபதி, மலங்குணம், ஆக்கு, மாகுதல், மெய்ஞ்ஞான, வோர்கட்கே, வயிந்தவம், பேணும், எய்திய, அரன்முத, உணர்ந்து, இன்னருள், ஆசையும், வோரே, என்னவே, தாரும், என்றே

ஞாதி்செவிவெகா
     
௰௧
௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬ ௰௭ ௰௮
௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫
௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰