பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - ஏழாம் தந்திரம்


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - ஏழாம் தந்திரம் , தானே, ஈசன், சத்தி, விந்து, உள்ளே, நந்தி, எல்லாம், முத்திரை, விந்துவும், தாமே, யாரே, ஆகும், வாறே, சதாசிவம், நிற்கும், யாமே, கண்காணி, ஆகின்ற, தேவர், அறியார், ஒன்றும், ஆகுமே, நின்ற, றானே, நாதமும், தேவர்கள், ஆதார, இரண்டும், ஈசனை, தத்துவம், இல்லை, அகம்படி, ஆதியும், ஆதித்தன், வாமே, யாரும், பேர்நந்தி, வாரே, ஆவது, அவனும், நின்மலன், எழுகின்ற, சதாசிவன், தன்மை, மேவிய, றாரே, மாய்நிற்கும், கோயில், ஆதிப், தேனே, எண்ணிலி, இன்பம், தாரே, உலகம், அத்தன், நாடோறும், அருளில், அருளால், அவனை, ஒன்றுண்டு, அவ்வுல, போது, ஐந்து, வானவர், ஐந்தும், ஞானி, சிவயோகி, பாதம், வீரே, அரிய, மானுடர், அன்றி, கரணம், வாகும், செய்யும், அறியும், இருந்த, சீவன், பிரானே, அந்த, உகாரம், அண்ணல், வட்டம், காலம், நின்று, சிவகதி, லாரே, நின்றிடும், அடியார், மாவது, கருத்தறி, அழிகின்ற, மேதாதி, அன்னம், காகிய, ஒன்று, சிந்தை, என்னும், ஈசனைக், நாடி, நெஞ்சம், அமரர், குவலயம், ஒருசிறை, உணரார், பசுக்கள், இறைவன், ஏழாம், செய்து, ஆகிய, அந்தமில், பெறுதற்கு, எம்இறை, ஞானத்து, தானாகும், தந்திரம், அந்தமும், தற்பரம், உணர்வுடை, காணும், கொண்டான், இந்துவும், தோன்றும், நீக்கி, அறிவாய், பயிலும், நாதன், மேற்கொள்ள, இலிங்கம், கேசரி, எண்டிசை, மனமும், வாக்கு, சிவம், கிடக்கும், ஞானம், தாவது, எடுத்தது, கண்டு, ஏற்றான், அறியில், அணுவில், பிச்சையது, தன்மேனி, இன்பத்து, சிவமாம், பூசை, உலகில், நாதனை, புண்ணிய, யோனே, ஆறாறு, இன்புற, உள்நின்ற, வித்துக்குற், ளாமே, செய்திடும், வாயில்கொண், நாடுமின், சிவலிங்கம், லிங்கம், நாடும், நீங்க, அகம்புகுந், ஐந்தில், ஒடுங்கில், வடிவு, ஆக்கை, தாள்தந்து, அடங்கும், தவிரவைத், சோதனை, புண்ணியன், சற்குரு, மாலை, கத்தே, அல்லது, நின்றது, அஞ்சும், வந்த, அத்திசைக், குள்ளே, சமயத்து, உள்ளம், பெருவலி, எழுந்த, டான்அடி, அருளின், அன்றே, புத்தி, ளானே, வென்று, துரியம், சித்தம், ஒண்சுடர், ஆதித்த, ஆங்கே, யாது, வித்தினில், அமரரும், வேறில்லை, பெருமை, உலகுக்குத், அண்டத்து, பகலும், அக்கரம், இரவும், மேலே, விளையும், நாளும், வரும்வழி, நேயத்தே, சோதி, நந்திக்கு, கண்ட, யார்கள், ஒன்றே, விளைந்தது, அருளது, சூரியன், காணில், அருளே, அமுதப், எங்கும், தன்னை, அப்பொருள், இடந்து, உயிரும், பிராணன், அளவில், தன்னையும், பல்லுயிர்க்கு, சொருகிக், லீரே, செத்தார், சத்தியால், போதும், அருளை, ஆரமுது, ளேநின்று, விரிசடை, விளக்கினை, யோகி, அயன்மால், காரண, கொண்டே, னோடே, ஏந்தி, மாமாயை, சிவயோகம், மாமலர், கொண்டு, அருள், பண்டை, மேவி, பரவிந்து, ளாலே, உண்டு, போகின்ற, யாகக், ஆயிரம், இருந்திடும், சத்திநற், செல்லும், மனம்புகுந், சராசரம், வாரில்லை, அடக்கும், செஞ்சுடர், ஆறாறின், ஈயில், எம்மிறை, பகலவன், ஆறும், பேதம், நடக்கும், மூன்று, னார்சிவ, வாறும், அருவம், உருவம், அருந்தவம், லிங்கமே, லாமே, ஐவரும், அசற்குரு, அர்ச்சனை, திருமுறை, வழியைக், கொண்ட, வைத்த, கூடிய, நாடொறும், நெஞ்சு, லாவதோர், மேலுணர், சத்தியின், யாகுமே, ஐம்முகன், இல்லா, மாதவம், காணாத, பிரானைத், வையகம், ஆதாரம், திரையே, முதலா, பானுவும், பிரானை, நாதம், ஞாயிறு, சாம்பவி, மன்னும், நீரும், ஞானத்தின், ஏத்துவர், விரிசுடர், மாயை, பராபரன், சிந்தனை, வார்இல்லை, அகார, இராப்பகல், மாயா, தாபரம், இலிங்கம, ஆதலால், பிரமன், சந்நிதி, சோடசம், மருவிய, செஞ்சுடை, மோனத்து, ஒருவர்க்கு, சித்தியாம், இயங்கும், காலத்தும், அவன்பால், மீதில், உறையும், துன்னி, வானை, அழிவும், அணுகியே, பிறவி, ஆயிடும், லேநின்று, காரியம், அறிகின்ற, தாகிய, நின்றான், காதல், கண்டவர், புகழும், வழிபட்டங்கு, மவுனமாம், விந்துவில், நால்வட்டம், தங்கார், இருந்தார், எட்டுத், தலைப்படு, மேதினி, எனநின்று, விதி, திரிமலம், ஒட்டி, வரஇருந், அவ்விந்து, ஒக்கும், ஆனவை, சேர்ந்தவர், பிச்சை, ஊனமில், விட்டுக், உடல்விட்டால், சித்தி, ஞாலத்து, எய்தும், வான்மிகு, ஞாலம், இருப்பரே, படுத்துஅதன், கண்ணமும், பாரே, அங்கே, முத்தியே, நற்குகை, மண்ணில், திருவடி, தீயினில், நண்ணி, கடந்தவன், சுந்தர, உள்கும், வார்கள், சென்று, ஐவர்க்கு, அணுவினை, கூறிட்டு, வையம், கண்ணொளி, அடங்கிட, வர்கட்கும், அணுவை, அங்குளன், றில்லை, னாரை, யாகிய, போதன், மேயும், அளவே, கொள்வர், கடம், ஞானமும், வந்தன, அருணோ, வைகரி, அபரம், அண்டத், அனல்மதி, அவ்வொளி, நீக்கும், தனிச்சுடர், யாளர், வார்க்கே, துள்ளே, போய்வரும், மேலை, நேரறி, திரிவர்கள், றுண்டு, போற்றிசெய், நாற்றிசைக், நெறி, சிலபல, புகழோன், கூடலும், கேடில், ஆமாறு, விப்போன், நேசத்து, மாபோல், எனநின்ற, முன்பின், குரவனே, வீழ்வர்கள், குருஎன், வேழம், பாசத்து, போம்வழி, வாழ்வன, இந்திரியம், கண்டார், அப்புறம், ஓரார், இறைவனை, லோமே, உள்ளது, அடக்க, இல்லியோடு, சோதியை, சத்தும், சொல்லகில், அருக்கன், ஆகில், இன்புறு, உத்தம, பிராணனாம், யோகியும், அழியாத, மிக்கோர், ஒழியாத, அறியாது, சோதியின், சயமாகும், சந்திரன், அமுதச், பேதமும், நந்திய, செற்றவன், குறிவழி, வோர்க்கு, வித்திடு, யத்திலே, காயத்தி, காயத்துள், இரதம், முன்னாள், காணுமே, கூறு, காயத்து, இப்பரி, தீர்ந்து, காலத்துத், அக்காலம், வேண்டில், பார்க்கின்ற, காமாதி, அங்கியின், யோகம், ஒன்றுஇரண், விண்ணவர், முற்றும், உயிரது, லாகிய, வாளர்க்கு, விரவிய, பகலோன், யாருக்கும், துறையறி, எறிகதிர், கருத்துள், நின்றும், ஆனந்தம், உணர்ந்திருந், அறிகிலர், அறுக்கின்ற, றுண்ணாமல், சாதிக்க, சொன்ன, காயத்தில், றார்களே, துன்பத்து, மாதர், உரைக்க, உபதேசம், வினையை, மனிதர், பொல்லா, வாறும்அப், அடங்க, பல்லுயிர், அத்தன்மை, முன்னே, மகாரம், அனைத்துமாய், இலிங்கமே, நிறையும், கண்டம், இலிங்கநற், பீடம், தானேர், மேவும், வாழ்க்கை, எந்தை, தன்னடி, மன்னிய, மனம்புகுந்து, இலிங்கமாம், சத்திநல், அகாரம், மெய்யே, கோணம், சலமுற்று, எத்தனை, கிரியை, உத்தமம், சத்திதான், நிற்கின்ற, தான், கமலத்தில், சிவனடி, உலகினில், ஒண்பொரு, உடலின், மேவிநின், மேல், ஒன்பதின், மன்னி, செஞ்சடை, பராசத்தி, தானான, உரைத்து, ஒன்றது, கன்னி, போயற, திங்களும், சுத்தம, தாகும், யேனே, நீர்மலர், நாமம், வரைத்து, பயில்கின்ற, என்றும், வாகுமே, பிரானடி, யாவர், நல்கும், நாலான, கீழது, பரசிவன், அருவும், நின், எம்பெரு, மேலான, நான்கும், பிரான்என்று, அவ்வழி, நந்தியை, நால்வர், அருவுரு, பாலாம், வான், கூறுமின், ஏகமும், இருக்கும், கடந்து, அப்பாலாம், புத்தியும், அங்குள, அறிவு, ஒண்சுட, கலந்தெங்கும், பொற்கொடி, மாணிக்கம், கோமளம், வழிபடு, துண்மை, தண்சுட, மாபரத், மேலது, மாமே, போதா, மீதான, உண்மையே, பதினாறும், நாலும், பத்தாம், திருமந்திரம், காணுங்கால், ஆகிப், உடம்பும், ஐம்பது, ஊறிய, ஆறந்த, சாதா, யாலே, மாகும், தன்மையை, சத்தியும், அந்தச், சதாசிவந், உருத்திரன், வேதா, மாநந்தி, சதாசிவ, அமர்ந்தன, ஆறங்கம், அண்டம், சங்கமம், தத்துவ, புகுந்து, நடுவு, அமர்ந்த, சமயமே, எங்கள், கோயில்கொண், நீதியுள், அப்பரி, சாமே, மாய்நின்ற, யாமல், புவனங்கள், எட்டும், மஞ்சன, சாலை, பூதங்கள், யீரே, செய்யப், நிற்பர், நந்திக், பின்னும், பாவித்து, உடல்பொருள், அளவும், மாணிக்க, ஊழிதோ, மந்திரம், அறிகிலார், விரைந்து, ஏத்தியும், றூழி, உயிரை, மண்டலம், றாகுமாம், ஐயம், நாயகன், நச்சுமின், ணாதே, உச்சியும், தூவித், வெளிப்படு, முத்தியாம், மொழிந்ததே, சிறப்பொடு, பாவிகள், யாநிற்கும், காரணம், தார்களே, பூநீர், வேண்டும், பிழைப்பின்றி, கடலுள், மாட்டாதார், பாசம், வானோர், நாமமும், தான்அந்த, இலங்கும், தலத்திடை, வார்க்கு, வினையில்லை, நொந்து, வேறுஅணி, ஆறணி, வார்அடி, யார்நிகழ், அரன்அடி, பூசனை, அருள்பெறு, தோமே, ஏழும், யானொரு, பொன்னுலகு, அருந்திய, ஆழ்வினை, நீறிடு, ரான்என்று, படமாடக், நடமாடக், நம்பர்க்கு, இருந்து, இடத்தே, தாழ்சடை, அற்ற, அங்கு, உண்டது, யாய்இறை, வாஎம்பி, ஏறுடை, நூலவர், புவனமும், கொண்டது, கனைகழல், அல்லால், செய்கின்ற, சென்றன, காலங்கள், திருந்தமுன், பொருந்தும், பெருந்தன்மை, வேறாய், உணர்வை, யார்அறி, ஆக்கி, பிறந்திட்டு, ஊட்டி, புணர்ந்திட்டு, அறிவது, அளவை, தேரார், மாமுகில், வானுளன், தரிக்கின்ற, தலைவன், பற்றற, உள்ளமர், வாதே, பற்றறப், அடிவைத்து, நீக்கியே, அடிமை, நானிது, தானென, மனிதர்கள், யார்கட்கு, காயக், லானே, என்நந்தி, ஆட்டி, ஒளியும், ஒருகாலும், போலவே, விளங்கும், பன்னிரு, உற்ற, அத்தனை, ஈந்த, அகலிடம், பாகன், மாகவே, கைக்கொண்டு, மாலையும், காலையும், புகலிடம், புலன்ஐந்தும், தன்னருள், ஒன்றினில், ஆனந்தி, திரியம், மாம், சிவமாய், மாதவன், இட்டது, தோன்றா, செய்கையே, சகலமும், வியாபி, பேரா, தந்திடும், அரும்பொருள், சகளத்தின், தவமான, அகண்டமும்

ஞாதி்செவிவெகா
         
௰௧ ௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬
௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩
௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰
௩௧