பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - நான்காம் தந்திரம்


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - நான்காம் தந்திரம் , தானே, சக்கரம், மந்திரம், உள்ளே, றாளே, ஆகும், எல்லாம், சோதி, தாளே, நாயகி, சத்தி, விந்துவும், வாறே, நின்ற, நாதமும், காணும், ஆகின்ற, இரண்டும், மனோன்மணி, யாமே, இருந்த, காரணி, ஆனந்தம், இல்லை, வாமே, பராசத்தி, நிற்கும், தாமே, சிவாய, எழுத்தவை, அந்தமும், விந்து, துள்ளே, நின்றிடும், நவாக்கரி, தத்துவ, பராசக்தி, மாமே, இருந்தனள், பூசனை, உறைகின்ற, தாமரை, றானே, ஏந்திழை, அஞ்செழுத், நின்றது, திரிபுரை, மண்டலம், இருந்தவர், சக்கர, உள்ளொளி, தாரகை, ஆகிய, ஐம்பத்து, மேனி, விரிந்தது, தன்னையும், எங்கும், காணுமே, வன்னி, ஆனந்த, அப்பதி, அறிந்திடும், சத்திகள், ஆயிடும், வண்ணம், கல்லொளி, நேரிழை, தேனே, கன்னிகள், ஆகிநின், மகார, தாலே, கண்டபின், அஞ்செழுத்து, அறிகிலர், யாகிய, பெண்பிள்ளை, மாய்நின்ற, நாதம், இருந்தனர், சொல்லிய, தாரே, சுந்தரி, தனக்குத், கூத்தே, தானும், திருஅம், விளங்கிடு, மாகும், என்பர், லாமே, கலந்துநின், நின்று, என்ன, ஆனவை, தானான, ஆறும், சிவகதி, சேவடி, எழுத்தது, அறிவார், வார்க்கே, நன்மைகள், பரஞ்சுடர், ஆதியும், கன்னி, நந்தி, பாதம், ஒன்று, பரந்த, அகார, தலைவி, யாளே, நாற்பத்து, நோக்கி, அக்கரம், வட்டம், லாளும், எழுந்து, அவ்வொடு, உள்ளெழு, அங்குச, நேர்தரு, ஆவது, வேண்டிய, எட்டும், கூடி, விளைந்த, ஆகாச, அப்புறம், நீயே, விரையது, மாய்நிற்கும், நாலாம், வருதலால், அங்கே, யானதே, எழுந்த, உள்ளத்து, மானது, ஈசன், மேல்வரும், அம்மையும், எழுத்தே, மேலே, என்னும், சக்கரத், கூத்தன், வாகும், நாடி, அம்முதல், மேவி, ஆயும், மங்கலி, விளக்கொளி, செய்கின்ற, செய்து, பராபரை, ரேகை, வென்றிட, செய்யும், காணலும், அரகர, மாகிய, லாகும், வயிரவி, அந்தம், தலைவனு, காணே, குழலி, மந்திர, காரணம், பாவை, அறுபத்து, தேவர், ஈராறு, எண்ணிய, விரிந்த, இருக்கின்ற, ஆகுமே, மண்டல, பாசம், சிகார, இருந்திடும், ஆடும், கொண்ட, என்றும், பார்மேல், ஐம்பது, லாளே, தானில்லை, ளீரே, அந்தமில், மங்கை, ஆகமம், உகந்துநின், சூலம், மலர்ந்தெழு, பார்ப்பதி, போகின்ற, ஐந்தின், யாகும், கண்டிடு, பேரொளி, நாலும், கண்டுகொள், அமுத, தாள்அவள், நடுவுற, எந்தை, பேதை, யிருந்த, ஆங்கே, வைத்து, ஆதிப், மருவி, குண்டம், பேணும், பூரண, மாசத்தி, அறிந்தபின், மேவிய, திசையும், தந்திரம், உள்ளம், தையல், எய்தி, பைந்தொடி, ஆயிழை, சிவாயவொடு, யாகி, ஒக்க, யுள்ளே, கூடிய, அம்மை, ஆயிரம், அரிவை, வேண்டார்கள், திருமுறை, கன்மம், அளந்தேன், மங்கையும், ஆகித், நமசிவ, நான்காம், இராசியுள், ஒத்தபின், நன்றறி, கலந்து, முத்தியே, இனிதிருந், ஆகில், உயிரும், ஞானமும், முக்கண்ணி, ஞானம், யோகநற், ஆவினம், மெல்லியல், வழிப்படில், ஞாலம, உகாரம், மூன்றும், பரமாய, நினைத்திடும், உள்ளது, இல்லடைந், யாய்நிற்கும், திருக்கூத்து, அமலம், அத்திசைக், நந்தியை, பதினாலும், தாகும், மாயை, எய்தும், ஒன்றிய, நாடும், வார்கள், தாய்நிற்கும், அங்கு, புண்ணிய, இணையார், படுவது, பகையில்லை, ஒன்றும், தலைவனும், கொண்டஇச், சத்தியும், அடைந்திடும், கையில், செம்பொன், எண்டிசை, உள்ளெழும், தோற்றிடும், மெய்ப்பொரு, கூடிக், அறுத்திட, கழலிணை, உலகில், சுடர்முடி, உரைசெய்யும், வாளே, நடம்இரண்டு, லாவே, சேயிழை, நன்மணி, பொன்முடி, பூவிதழ், பன்மணி, பாலித்து, ஆக்கி, அமர்ந்த, குண்டத்தின், நோக்கில், முச்சது, ஒன்பதும், மாதை, வேண்டிலே, ஏய்ந்த, முத்திரை, பொருந்தி, ஆனவள், றாரே, ஆயவன், புணர்க்கும், மாகுமே, அருச்சனை, கரங்கள், அறியார், பொருந்திய, நிலைபெற, ஒன்றே, பாகம், பேசிய, போமே, சதாசிவ, பொற்கொடி, கூறிய, எய்திடும், அண்ணல், நவகுண்டம், கலந்தங்கு, மனமும், மாதுநல், மனோன்மனி, கொங்கை, யாலே, பாளே, அகம்படி, நாரணி, சூக்குமம், எழுத்துடன், கோடி, பரந்தெழு, கொண்டது, கரம்இரு, நல்ல, நங்கை, சூக்கும, பூங்குழல், அன்றே, எட்டு, அருந்தவம், நின்றனள், கலந்தெழு, னுள்ளே, தோறும், இருப்பிடம், அத்தகை, வில்லம்பு, வாயிடும், மோகினி, யானவள், வானவள், துன்றிய, சொல்லுமே, சிந்தையில், நகார, தன்னில், காலது, அகாரம், பொன்னான, வானோர், நடுவே, மாயையும், காணலாம், சக்கரத்து, மூவரும், யும், பதின்மரும், கொண்டங்கு, தாங்கிய, பிரணவம், அறிந்துகொள், இரேகை, திருமேனி, குலாவிய, குண்டிகை, மேலாம், வீரே, மாகப், வைத்துச், மண்டலத்து, திருந்திய, கோலம், பாலே, அல்லது, கருத்துள், புவனா, அமர்ந்திருந், பாதங்கள், மாரணம், கிழத்தி, உத்தம, தராதலம், வீசமும், யாமல், அகலிடம், மேவித், எழுத்திட்டு, சந்திர, பராபரன், ஆகுதி, தன்னருள், அகலிடத்து, இன்றி, கோதை, அண்ட, மறையவன், சமாதி, நின்றிடு, ஆவதும், எழுகுணம், என்னுளம், ஞாலம், இருமூன்று, நோக்கிடில், இதயத்து, பெருமையே, பாலனும், யாகச், புனையவல், பகையற, நாலுடன், கலந்திடும், பயோதரி, வரும்வழி, விளங்கி, மேலை, மன்றது, மெய்ப்பொருள், குணம்பல, முடனே, நடுவாய், செய்ய, ஓகார, இடத்தே, முதல்வன், வேதம், ஓரெழுத்து, தானுக்கு, அனாதியும், றார்களே, வயிரவன், நடந்தது, எழுத்துகள், கூறுமின், ஆரும், வாகிய, வாரில்லை, நீளும், நின்றிடில், பூமேல், யேயென, காரொளி, மன்னும், அந்நடு, சிந்தையின், தானாம், நிறைந்தபின், அதுஇது, வைத்திடும், தத்துவம், அளிக்கும், தாகிய, சன்மார்க்க, வந்த, தலைவியை, நோக்கும், கருத்தறி, பத்தாம், அவ்எழுத், ஐந்து, அவ்எழுத்து, சொல்லிடில், அருந்தவப், அவ்வே, வானவர், சவ்வுண்டு, ஆருயி, நடந்திடும், தாயிடும், நந்தியும், வல்வினை, மேவிப், குமரி, பன்னிரண்டு, ஏரொளி, போகமும், இருந்தவள், குள்நின்ற, இளம்பிறை, யாளும், மணாளன், வௌfளடை, ஆனது, குலாங்கன்னி, பொருந்தினள், பராவித்தை, தானது, கலப்பறி, மதுவிரி, தரித்திருந், சேர்கின்ற, உடனிருந்து, பூமி, நீக்கித், நிரந்தர, தானிதழ், உன்னி, சடாதரி, தாரமும், அறிவும், கொண்டே, காலத்து, கடந்த, போயிடும், தேறி, யிருக்கும், திகழ்தரு, இச்சத்தி, தங்கும், பங்கயம், தமருகம், மண்ணுடை, பெண்ணுடை, விண்ணமர், கண்ணுடை, ஞானமாய், யாரை, அழகிய, பாவித்து, நாலிதழ், நாடொறும், பேச்சற்ற, மழுகத்தி, பூணாரம், கண்ணில், லாள், எங்கள், தன்னைப், ஒருவன், றான்அவன், பெருந்தகை, னாபதி, ஆலித்து, எண்ணமர், எழுந்தது, கேடிலி, வருகின்ற, சந்திரன், நின்றஇச், கைக்கொண்டு, ரத்தே, என்றென்று, பங்கயத், யானும், கல்வியும், யோகினி, போற்றியென், எச்சது, அறுவகை, பரந்தன, வாயு, உலகம், அதோமுகம், கிடந்தது, முப்பத், சூழவே, ரத்தும், பெண்ணொரு, இடம்பெற, கூபம், னோடும், அப்பினில், நடந்திடு, கொண்டிடும், முதலா, நாளும், நாமமும், ஓங்கும், போது, அடைந்திடு, ஆறும்அவ், எழுத்தாகும், வௌfளிபொன், வந்திடும், வந்திடு, நாளது, அப்பதின், னெட்டுடன், இம்முதல், எழுத்தலை, ஆறது, நூறொடு, சொல்லிடும், ஏத்துவர், துளங்கு, பெருமை, மேல்வரு, பூங்கிளி, உலகினில், முன், தீபம், அறிந்திடு, அமரர்கள், பெரிய, அம்மையொடு, ஏரொளிச், நாதமாம், வன்னியே, அத்தனும், அம்மனை, அறியும், அண்டத்து, ஏந்திக், கண்டிடும், சௌமுதல், கருதிய, நாவில், கையவை, கருத்துற, கொண்டஇம், ளாகத், தானாகக், மதித்திடும், ளாகப், மெய்யது, சாந்து, சாம்பவி, மண்டலச், நால்ஐந்து, இடவகை, நாலுநற், நமவென்று, சவாது, புழுகுநெய், வாறு, அமைந்து, பரிந்திடும், பாரொளி, நின்றவிவ், எட்டா, நிலைபெறக், ஒழிந்தது, சட்கோணம், எண்பத், தழைத்தது, பின், கண்டிட, வீசம், நோக்கலும், நகையில்லை, விரிந்திடும், பார்க்கலும், ஒன்றில்லை, டாமே, தேரில், ககராதி, வந்தனை, தோன்றிடும், சத்தியென், கலந்த, சிலைநுத, லாளை, ஏத்த, கேளது, முகந்தொறும், கிளரொளி, ஓங்கிய, அவளுக்கு, ஒருத்தியை, வந்தடி, தரணி, குவிந்த, ஒருத்தி, சோமனும், ஈறாம், கூடும், எய்தினார், தம்பதம், புகையில்லை, முத்து, தான்முதல், செந்நெறி, போற்றிசெய்து, தன்னுளும், ஈறது, கண்டத்தில், தாளதின், இந்துவின், சமைந்தமு, மங்கைநல், மாரனும், சேர்ந்தவர், மூலத்து, மேலது, திருக்கும், ஔiயது, கூடிநின்று, துளைவழி, அடங்கிடும், றாள்கன்னி, இலிங்கமாய், யாரும், வழியது, லார்க்கு, விதிவழி, சயம்புவம், யாவது, ஒன்றாய், தன்னை, வகையில்லை, வென்றிடு, கண்டஇச், கங்கை, வையம், யார்களும், பேறுடை, என்றே, ஐம்முத, விளைந்தன, வாரே, வழுத்திடு, போற்றுவர், காமுகை, ஓதிடும், சகலமும், யாறும், இரண்டுள, நால்ஒன், முகம்ஐந்து, ஞானங்கள், ஏகம், இருதயம், நேர்பட, இன்றென், சூதனும், சூதியும், கணந்தெழும், வல்லனாய்த், நினைத்தவை, கண்டவள், உணர்ந்தெழு, மணந்தெழும், கேடில்லை, ளும், நாடிக்கொள், விந்துவி, பதினாறு, இன்றியே, மூன்றுள, எழுத்தினில், ஊறும், ஆறெழுத்து, ஓதும், ஒன்றாக, பூதம், படைத்தனன், உலப்பிலி, காலமும், பண்ணுறு, விரும்பி, உண்ணும், போகத், யோனி, அமர்ந்து, நின்றானே, யகார, அங்கெழு, வாகக், திரமே, வளியுடன், அறுத்த, வாய்நின்ற, பூதமும், தீபத்தை, மகிழ்ந்திருந், எழுத்துஐந்தும், ஓதில், குற்றம், போதினில், அசபை, சந்திசெய், ஆவிக்குள், ஆதார, சவ்வென்றது, தேவியும், எழுத்தொன்று, மாலை, பாவிகள், அங்குளன், ஈசனும், அறியாத, வரைகீறி, இட்ட, நடுவுள், யீரே, ஐவரும், தெளியவல், நம்முதல், நாடிய, ஆடிய, இறைவன், தானவர், காலத்துப், நண்ணி, நமஎன்று, இருபத்து, ஓதிடே, அவைமுதல், மூவரோடு, மாதவம், யேனே, பராபரம், வீடே, பிதற்றுஅறுத், ஆமத்து, இனிதிருந்து, அன்ன, பற்றும், பதமது, நன்னெறி, இயைந்தனள், நயந்தனள், ஓமத்தி, பண்ணும், அஞ்சையும், அகராதி, மாற்றி, நாடிப், வானை, உரைக்க, நேமத், சித்த, வகாரம், ஓமென்று, உரந்தரு, நமமசி, ஈஊஆஏஓம், மாறே, ஒன்றிரண்டு, எண்ணா, சொல்லும், பாதமே, பொற்பாதம், உண்டாகும், ஆணையே, ஆடவோர், உடனாட, அமரரும், எட்டினில், இருமூன்றும், ஈரேழும், நாற்கோணம், தான்ஒன்றி, மன்றினில், சோதியை, இசைந்துஅங்கு, செபிக்கில், பலமாக, யோகம், உகாரங்கள், அறியா, அடங்கிய, தராதல, கூத்துக்குத், தாண்டவ, தாண்டவக், உகாரம, தத்துவக், சிற்பரம், ஒன்றாகும், தானாகும், ரீங்காரத், பொன்னே, பலமாகச், திருவடி, பஞ்சாக், லார்கட்டு, வல்லார், ஓங்காரம், தானாகி, உலகெங்கும், குறிபல, குறியது, அந்த, தையலை, கூத்தனைக், சதாசிவன், இருந்திடப், பார்க்கில், மவ்விட்டு, சாற்றுகின், மேலுற, அளித்த, பரந்தது, கெல்லாம், வரந்தரு, வாய்த்திட, பரந்துநின், ஒளியுற, இந்திரன், ராய்நிற்கும், உள்நிற்கப், எண்ணி, கரத்துளே, சாக்கரம், அதனுள், ஆயதே, சிகாரம், அமர்ந்தபஞ், எழுத்தை, பட்டது, உபாயம், விட்ட, ஐம்பதும், அடையும், இடைவெளி, அதுவாம், நாதன், ஆறெட்டு, காரத்தால், தலையினில், யாம், சூலமே, சூலத், உம்முதல், தம்பனம், மெல்லிய, பொன்மணி, வன்னியும், எண்மர், கபாலம், ஆளுமே, எழுகின்ற, பொருந்து, பண்ணிய, ஓதிய, கண்ட, சிலம்பு, பெருஞ்சுடர், இருதய, பிராணன், உபதேசம், இளங்கொடி, மாறி, யோசனை, திகழும், பலபல, சிந்தை, அதுவே, னேநிற்கும், மன்றினுள், மன்னி, காரண, ஒன்றிநின்று, யோடுற, பொருளும், மேல்நின்ற, வென்றிடும், நின்றவள், தம்மொடு, ஏடங்கை, நாதத்து, மனிதர், ஏந்திய, பச்சை, ஈரெட்டும், பார்த்திடும், தோத்திரம், ஏத்தி, வழிபடு, கொண்டு, சீவன், மணிமுடி, இன்பக், தையலும், அன்பிற், ஈசனை, சக்தி, அருளது, ஆவின், வினைகடிந், மாய்நிற்பள், கலவியுள், என்னம்மை, அறிவான, பகலும், தன்னோடு, முத்திக்கு, மானே, ஒளியுடன், நான்முகன், வந்தனள், தீபத்து, இன்பம், புண்ணியர், கலையின், லாளைத், சீறடிப், வந்து, மலரன்ன, குலாய, திருமந்திரம், முதல்வியே, கோலக், கலைத்தலை, இருக்கும், வள்ளல், திருவின், கன்னியே, இருளது, அருளும், மாது, னாளே, அனாதி, அகாரணி, வைத்த, கோதையை, நற்சுட, ராகும், வட்டமாம், பதைப்பற்று, அகம்புறம், கூடகி, கருத்துற்ற, செஞ்சுடர், சோதியாய், பண்டையுள், நல்லதென், லாதவர், அகிலமும், கண்டவன், தானுக்கும், பிரானே, முழுச்சுடர், னார்க்கே, நாகம், இடங்கொண்ட, கையிரண்டு, அப்பொருள், யோடே, தாகவே, சந்தனம், குங்குமம், விளக்கும், வம்பவிழ், மேலோர், பலகை, பாங்கு, பலகையில், நண்ணும், நண்ணிய, நவகுண்டத்து, பேனே, முப்புரம், பாரங்கி, செய்யின், இரண்டு, தான்அவன், உற்றிடும், நாளில், பதைத்தெழு, நல்லொளி, குண்டலக், புருவத்தள், கண்டிகை, சண்டிகை, மானவை, முத்தியும், வேதனை, மாமாயை, ஓராறு, மாமது, நாற்றிசை, புராதனி, யாய்நின்ற, உடனே, புரிகுழ, யாளைக், தராசத்தி, யாலும், தாண்டவம், அவளன்றி, பல்வகை, கருதி, பொருந்த, பத்து, மலர்ந்தங்கு, வன்னியைக், குண்டமும், லானை, லானுக்கு, யாகத், தொடர்ந்த, கொண்டஇத், செய்த, தேவர்கள், கண்டவர், மாதன, சாதன, மாகச், உலகும், ஒக்கும், மலர்ந்திரு, னாகி, பரந்து, மாய்

ஞாதி்செவிவெகா
         
௰௧ ௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬
௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩
௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰
௩௧