பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - மூன்றாந் தந்திரம்


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - மூன்றாந் தந்திரம் , மாமே, தானே, மாகுங், வாயு, உள்ளே, வாறே, நாயகி, தன்வழி, காணலு, தலைவனு, ஆகின்ற, சந்திரன், சமாதி, தாரகை, நின்ற, துள்ளே, நின்று, றானே, வாமே, பன்னிரண், வாரில்லை, வாயுவை, மாகும், இல்லை, யாகிய, காலம், ஒன்பது, தத்துவ, னாமே, நின்றது, தன்னுடன், காக்கலு, காலங்கள், தாமே, அங்கே, காணுமே, அங்கி, ஈசன், நந்தி, யோகம், கலந்த, கழிகின்ற, கால்கொண், நாடி, கண்டபின், மூன்று, அறிந்தபின், வாரே, சொல்லலு, உபாயம், காணகி, யாமே, கருத்துற, சோதி, நரைதிரை, தீவினை, ஆணையே, ஆறும், தாரே, காட்டலு, மாயிடுந், முப்பத்து, மண்டலம், ஆறது, மண்டல, முன்னே, விளக்கொளி, சத்தி, தன்மைய, ணாதே, அப்பொருள், இருந்தனள், திங்கள், கண்டவர், நூறும், வாயுவும், வாசல், யாகுமே, எழுகின்ற, லார்க்கு, தந்திரம், தலைவ, மூன்றாந், ஆதனம், பாயும், சோதியை, அவ்வவர், ஒன்றது, தரணி, ஈராறு, தாரணை, அவனிவ, சித்தி, காதல், ஒருபொழு, யாகத், தன்னை, டங்குலம், பிராணன், துன்னார், வாகிய, காயம், லார்கள், யாவது, லாமே, நமனில்லை, காலது, நாழிகை, போகின்ற, மறியார், இருக்கலு, யோகமே, யுள்ளே, லாதார், நூறு, பூதப், நாமே, முடிவிலே, மாகத், இருப்பது, லாமற், வேண்டாம், வானவர், குழல்வழி, கொண்டு, நாடவல், தண்டுடன், மாரும், யேசென்று, சேரவே, கிருக்கில், தழைத்த, வழிசெய்து, படையவை, அண்ணலைக், யோராண்டு, கங்கை, ளாகிய, நின்றிடின், ஏதும், மெய்ப்பொருள், நின்றிடும், றில்லை, மில்லை, வாகும், அஞ்சது, இரண்டது, ஆயிரம், தாகிய, இருநிதி, சதாசிவ, கூடி, மாகுமே, னாயிடுந், கிருந்திடும், வாகுமே, அட்டமா, சித்திக, காலத்து, சிந்தித், காரண, வல்லார்க்குத், அழிகின்ற, சிவகதி, மாறு, லார்க்கும், மந்திர, ஒத்தஇவ், திருமுறை, றேனே, தேனே, சாதக, ஒடுங்கே, மானதே, தனஞ்செயன், மாறும், அறுபதும், தாமரை, யாறு, வௌfளி, யாளர்த்தம், வானீர், மேலை, மேலே, நாபிக்கு, கடிகையில், தங்கே, எழுப்பி, பராநந்தி, விளங்கும், எல்லாம், முன்னுறு, வாழலு, நிற்குமே, காலை, வரும்வழி, கீழே, பஞ்ச, அறிந்து, கேசரி, விரகறி, ஒக்க, நாலும், இயமம், நியமத்த, நாதன், சொன்னோம், புறப்பட்டுப், வுள்ளே, இருக்க, ராமே, மருந்தென்றும், ஈரெட்டு, தியானம், லார்க்குக், கருதும், அறிவா, பார்க்கலு, பத்தும், தானில்லை, இரண்டும், வாயுவுங், காணும், காயங், ஒன்றுண்டு, வலிக்கும், நிற்கும், யாய்நிற்கும், வீங்க, மிளகு, இதற்கு, ஆய்ந்துகொள், அளக்கும், செய்கின்ற, பருகிச், அண்ணல், நோக்கிடிற், கருதிய, ஓடில், அமர்ந்திடும், ஆனந்தம், வெங்கதி, தங்களிற், வாய்ந்த, அறியார், கடிகை, பரியங்க, செய்திடும், பொன்னிடை, மதிக்கலை, பொருளிது, லேறியே, மின்னிடை, வௌiயை, தில்லை, ஔiயை, வழிபாடு, மாகுந், ஆய்வரும், முடிவகை, சொல்லிடில், பூரணை, வீழ்வள, ஓடிடில், தினலுறும், சோதியுள், மதியும், ஒன்றே, எடுத்துளும், உடம்பும், அஞ்சு, மாறின்றித், உணர்வும், தங்கலை, வுந்துயி, உறைகின்ற, தண்மதி, பாம்பு, வண்ணம், கேட்டல், கலையும், நாகும், கட்டப், உயர்க்கலை, அழியும், அஞ்சுடன், இருந்த, வாயர், சூரியன், அந்திக்கு, ஈசனும், அந்தித்த, கதிரவன், பக்கத்துத், தங்கு, கட்டி, நின்றிடிற், ஆதித்தன், சேர்தலு, கடந்தது, அளக்கின்ற, நாலுங், கூறு, பாரா, பான்மதி, மூன்றுக்கும், இடைபிங், நேரொத்த, படாமற், ஒன்றிய, நாளே, வருகின்ற, பாகு, பாலிக்கு, நீக்கி, செய்யில், கன்றிய, கண்டு, யோகி, தலைப்பெய்ய, காண்பர்கள், கூத்தனு, தலைப்பெய்து, வௌfளிவெண், நாளு, நோக்கிடில், செய்யும், கண்டும், ஔfளிய, செவ்வாய், நின்றிடில், உன்னி, மகிழ்ந்துடன், கேள்நீ, போம்வழி, சுழல்கின்ற, நெல்லின், வளர்க்கின்ற, உடம்பை, மூன்றும், ஐந்தும், மேலெழ, உடம்பினை, யிறந்தவர், இருந்தனன், குணமது, இரண்டையும், வல்லீரேல், பரியண், சாத்திடு, படியை, கோயில், தன்னிற், பேராமற், பிரியுநாள், நுள்ளே, சிவனும், விந்து, சுருங்கில், பாலனு, மாறிடும், வானூறல், அங்கியுள், சரீர, திருவடி, கலந்திரு, வகையறி, அறிய, வீரே, படிக்கத, திகழு, ஊனீர், பாவினை, கூறா, பகலோன், போகாது, வாயுவு, வாய்திற, வாதார், காலமும், உயிரது, அறியில், இரண்டு, பள்ளி, என்ன, வைத்துப், கோடி, முன்னம், வார்க்குக், வந்தித், நோக்கி, வந்த, நின்றால், கலந்துநின், வாசற், குறிக்கொண்மின், பெருந்தகை, யானே, யூடே, றிருப்பார்க்கு, காட்சி, தோன்றும், தாதியிற், மேவல், இயங்கும், உணரவல், பாசம், இமையவர், யாதே, லார்க்கே, நாதம், கொண்ட, ஓடித், கொள்ளி, பகலே, அறையிற், கல்லது, தூங்கவல், பூவே, மனத்து, விண்ணாறு, கலந்தங், உற்ற, எண்ணா, குள்ளே, நாடியே, நயனம், சிவனவ, நோக்கிற், வந்து, வைத்து, கோதில், பிராணாயாமம், சனமே, அரிய, சீர்திகழ், துள்ளி, ஆரிய, பிராண, முப்பத், மிக்க, குருவின், குதிரை, பங்கய, ஐந்து, நிரைத்த, எட்டும், அட்டாங்க, திருமந்திரம், பத்தாம், மாவது, நியமம், கேள்வி, களவு, யுணர்ந்த, ஆங்கே, வஞ்சக, வாங்கி, காணலாம், தாபிக்கு, குணம்பல, டுள்ளே, பிரத்தியாகாரம், மந்திரந், அறிகிலர், கிருவிரற், பாலித்த, முன்நின்ற, மூலத், டானைக்குப், பாகன், கணக்கறி, கும்பித்து, பிடிக்குங், காற்றைப், இருக்கினும், கறுக்கும், போகான், டானையைப், மங்கையர், யோனே, புரிசடை, தலைப்பட்ட, யோகிக்கு, நாடுகின், மணிவிளக், மடங்கி, தன்னில், ருள்ளே, ளானவை, பரகாய, மாலகு, தழைத்தங், சேர்தலால், நடுநாடி, யோகத்தாற், மங்கை, பூரண, பிண்டத்துள், றங்கே, நாடியின், கண்ணினிற், கண்ணில், நாடியி, பாடியுள், கட்டிட்டு, கன்னியர், கட்டிட்ட, பகைவரைக், தற்பொரு, கைப்பொரு, மென்மைய, நற்கொடி, தாகப், தாகத், வல்லவ, அக்கொடி, புவனங்கள், மாகு, சொல்லில், பேரொளி, மாகிய, நாயக, அறிந்த, வார்க்கே, மேனின்ற, வௌiயுற, போவது, காலொளி, ளாகக், நின்றன, பிராத்தி, பூவிற், கொண்டவை, யெல்லாங், கண்டன, வியாதிகள், றிருபத்து, காலன், இல்லையே, நாலு, வாகக், மன்மனத், நிற்குங், உண்டு, மேலது, கொண்டதே, திகழ்கின்ற, மாட்டார், வானோர், மன்மனம், அந்த, மண்டலத், மாகில், சொன்றுண்டு, பிரியா, மூன்றினும், திருந்து, மாறா, சந்தியி, தலைப்படுந், கூடும், யமாதியிற், நாடிப், சமாதியே, காயமே, எண்சித்தி, நீடுங், மேவலு, கண்டேன், வாங்கிய, முந்திய, இருக்கும், மாறே, வான்முத, முந்நூற், பரிசறி, பிரானை, பிரமன், தானவ, ஆதியும், சோதித், தத்துவங், சமாதியில், தேறும், யாளர், தேவர்கள், கலவி, தாங்கே, அஞ்சே

ஞாதி்செவிவெகா
         
௰௧ ௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬
௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩
௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰
௩௧