பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - முதல் தந்திரம்


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - முதல் தந்திரம் , தானே, வாறே, நடுவுநின், யாரே, ஈசன், வாமே, தாமே, இன்பம், தாரே, மாமே, அங்கி, அந்தணர், தாமறி, நாளில், இல்லை, வானவர், கல்லா, லாரே, பேசி, றாரே, சோதி, எய்திய, இருந்தார், திருவடி, போதே, மனிதர்கள், வேட்கை, இறைவனை, சத்தி, றானே, அக்குழி, யாமே, கற்றறி, நம்பி, வேதாந்தங், துணையது, தூயநற், தெளிவு, ஆகுதி, நாதன், நிலையாமை, ஐவரும், வாய்வரும், கண்டேன், ஏத்துமின், தம்மை, அறிகிலார், யாவர்க்கு, அறியும், செல்வம், இணையடி, கருத்தறி, சிந்தை, றார்சிலர், காலம், நாள்தோறும், வேதாந்த, மூடர், சுத்த, தூங்கிக்கண், பாசம், கல்லாத, பெற்றார், கணக்கறிந், அளித்தான், தந்திரம், கல்லாதார், சோம்பர், படைத்த, காண்பார், முப்பதும், உடையவர், ஆனந்தத், செப்ப, காலன், அறிந்தபின், சுற்றமும், அற்ற, கிடந்தது, களிம்பறுத், ஒன்றும், நந்தி, வழித்துணை, கிடந்து, நாடுமின், னாமே, பற்றது, இளமை, உலகம், கண்டும், யாலே, அறியாது, மாதர், வழிமுதல், நரபதி, நித்தலும், மாவது, வாழும், வைத்த, இரண்டும், ஆதிப், அன்பே, ஒத்த, சூரிய, வாறும், ணாதே, பருவூசி, அரசனும், காட்டிக், எல்லா, எரியும், நாதனை, பதுநந்தி, வேந்தன், மாந்தர், நாடி, இயங்கும், இன்புறு, கேட்பது, தேவரும், அன்றே, என்றும், யாவது, நீரே, யாதவர், துள்ளே, புலன்ஐந்துந், ஆவர், குருவின், அவ்வழி, தம்முள்ளே, ஒன்பது, மாறே, திருமுறை, டார்சிவ, தேவர், இறப்பும், முன்னே, ஈசனை, இராப்பகல், உள்ளே, மாடும், றேனே, வாளர், தார்களே, லானே, அணைதுணை, மன்றத்தே, இரண்டு, நெறிநில்லார், போதம், முத்தியும், ஞானிகள், சிவானந்தம், சிவமாம், திருநெறி, சந்தியும், அருள்தரின், சத்தன், கேட்க, போதாந்த, அருளுண்டாம், ஆவோர், வினைக்கடல், நிறுத்தும், இருக்கும், அந்தண, குருநெறி, ஞானிக, நுண்சிகை, காணும், சத்தியம், இன்றித், நூலது, ஆகும், யிருந்து, சத்திய, தேறல், ஈட்டியே, நாதாந்த, றான்நல்ல, இன்பப், செய்யும், தார்க்கு, உற்றுநின், பிறப்பும், அறியகி, அன்பினுள், செய்தவன், ஒண்சுட, புருக்கி, தானொரு, அன்றிக், பிறப்பையும், அன்பில், இருந்து, கேள்வி, தவர்கள், கேட்டும், ஞானத்து, வல்லார், உறுதுணை, காணஒண், பற்றினால், கல்வி, விட்டுப், யுடையார், கல்லேன், பற்றி, ஆரும், சிவஞானம், பார்மிசை, சிவானந்தத், எந்தை, திறம், என்செய்வீர், மாவார், னாலே, சிறப்பு, வாய்ந்த, வேண்டின், உண்ணும், கடனே, சிவன், நம்பனு, வாரே, றார்நல்ல, கருதி, அன்பு, சிவமாவது, றார்க்கு, நானும்நின், வழிநடப், றார்க்கும், கேடில், புகழோன், அறம்அறி, மன்னிநின், தேறலே, ஆம்விதி, ஞானமும், மக்களும், பெண்டிரும், அழுதிட்டுப், காலும், முப்பத், ஒன்றுள, கூரை, இறக்கின்ற, தன்வசம், திருமேனி, தன்னில், போதந், ஆயினார், புண்ணிய, ஆக்கை, பிரிந்தது, போதும், காலே, அரும்பொருள், அத்திப், அறைக்கீரை, பிறந்தது, காரே, நாடும், கண்டு, துன்புறு, இருக்கவே, றார்களே, நாட்டுக்கு, கடைமுறை, நாயகன், யேசிவ, நின்ற, சித்தசித், போலக், அழிந்தது, உண்மை, அறியா, அவரே, ஆடுந், மாறுபோல், சூரியன், திருமந்திரம், பத்தாம், விண்ணின்று, உண்ணின்று, லாவே, ஒப்பிலா, சித்தர், சத்த, உலகிற், மாணிக்கத், பிரியாப், பெருநெறி, சீவன், வேறுண்டோ, செய்ய, அறிவு, அரிய, முத்தி, அமர்ந்திருந், யாவையும், வெளியிலே, நோக்கி, உயிரும், ஆருயி, றெண்ணி, பாரே, நரகத்தில், இலாத, வார்கள், எட்டி, சிந்தையை, தீவாய், கொல்லாமை, வேண்டும், நாடிப், மானிடர், பெற்ற, தலைப்பட்ட, போதொரு, வாழ்க்கை, மயலுறும், டாகி, அருமறை, எண்ணிலி, பறவைகள், மைநின்று, அகலும், மாம், காலத்து, அறிவை, வார்களைத், மெய்யகத், நாட்டில், தூர்க்கும், அழுக்கற்ற, தூரும், அரிசி, திருத்தி, அண்ணலை, போது, டும், விழக்கண்டும், தேறார், வாரில்லை, கழிந்தன, கொடுத்தவர், மேவும், காக்கை, ராமே, அருளும், ளீரே, செல்வமும், கைவிட்ட, காலங்கள், நந்தியை, ஐவர்க்கு, ஏத்தார், அச்செய்யைக், விட்டாரே, அரசன், மத்தளி, எம்பெரு, எல்லாம், ஆயிழை, நீர்போல், தேனே, நானே, வாரையும், ஐந்தும், தலைவனை

ஞாதி்செவிவெகா
         
௰௧ ௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬
௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩
௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰
௩௧