பன்னிரண்டாம் திருமுறை - பெரிய புராணம் - 6.01. திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் - இரண்டாம் பகுதி


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
பன்னிரண்டாம் திருமுறை - பெரிய புராணம் - 6.01. திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் - இரண்டாம் பகுதி , முன், திரு, வந்து, பெரும், பணிந்து, உடன், பொன், மேல், சென்று, கொண்டு, தொண்டர், அருள், எல்லாம், தொழுது, எழுந்து, போற்றி, பிள்ளையார், அங்கு, எதிர், அருளி, அவர், அணைந்து, கோயில், போந்து, தாம், அணைந்தார், மற்று, நீர், என்பார், நாள், கண்டு, வணங்கி, நின்று, பால், பாடி, இனிது, சீர், புக்கு, முன்பு, சண்பை, அமர்ந்து, பெரு, புகலி, அமணர், மாலை, திருத், எடுத்து, பொருள், வலம், வேறு, வேந்தர், செய்ய, நீடு, சிவிகை, நீள், இழிந்து, செய்த, வந்த, காதல், எனும், மனம், திருப், மிக்க, நோக்கி, செய்து, நெறி, என்றார், எய்தி, வளர், நிறை, சூழ், செய், போது, இறைஞ்சி, ஏத்தி, வந்தார், போல், மீது, சம்பந்தர், நாடு, எழும், அருளும், அன்பர், அன்றே, மன்னும், எலாம், உய்ய, செம், பெற்று, பேர், மகிழ்ந்து, என்ன, மெய், முத்தின், ஞானம், மலர், திருப்பதிகம், வரும், என்னும், இருந்த, மன்னன், தமிழ், திருக், தம்மை, தாமும், நகர், வெண், கழல், கொண்ட, கேட்டு, நிலை, கண்ட, பாதம், எங்கும், நிலவு, பொங்கு, புடை, திருத்தொண்டர், மிசை, உற்றார், மன்னு, அங்கண், எனப், முறை, மேவும், வண்ணம், சூழ்ந்து, என்றே, பதிகம், செல்வார், சாத்தி, அருள, உள்ளோர், மருங்கு, அருளிச், புனல், நேர், வெப்பு, சடையார், உள்ள, திருஞான, காட்ட, என்றான், செழும், கெழு, வள்ளலார், மங்கல, புறத்து, செய்தார், நீறு, குழாம், தென்னவன், யாவரும், மன்னவன், பொழில், வெள்ளம், இட்ட, பின்னும், நிறைந்த, யான், பெற்ற, ஒன்று, அமர்ந்த, அணைந்த, மணம், புக்கார், தங்கள், அருளிப், எய்த, பிறவும், தாழ்ந்து, உணர்வு, சிறப்பு, எடுத்த, போய், இங்கு, உரைத்த, கடல், பார், செய்கை, செல்லும், நறும், தொழில், விரகர், அரிய, அமண், நின்ற, அணிந்த, கொடி, இறைவர், திறம், வாய்மை, மாடு, எய்தும், கன்னி, சோதி, பெருகும், இருள், நின்றார், தன்னை, சொல், கவுணியர், இருந்தார், செல்ல, பொங்கி, நீங்க, போலும், ஆகும், சிந்தை, பலவும், சுடர், அரும், தாள், தேவர், போற்றும், பெருகு, வணங்கிப், போற்ற, மல்கிய, தங்கு, மங்கை, தொண்டருடன், இறைஞ்சிப், மகிழ், மெய்ப், காப்பு, மகிழ்ச்சி, வாயில், உள்ளம், வாதில், அருவி, எனத், திருமணம், இன்றி, சென்னி, தன்மை, சேர், புறம், பின், காழி, மீண்டு, செங்கண், எழுந்த, மொழி, வாழ், வெம், மீனவன், விதி, பொழுது, இளம், விளக்கு, விடை, உலகு, யாவையும், அருகு, மால், தொறும், மலர்க், விரை, சார்ந்தார், நெடும், கொள், தீங்கு, பயன், மொழிந்து, தான், விழுந்து, மகிழ்ந்த, ஆங்கு, அருகர், தன்னில், புகழ், பைம், வேலை, நூல், விடம், தலைவர், பெருமான், எனக், புத்தன், பெருக, அணைவார், மன்னர், போற்றிப், ஆலவாய், செங்கை, மருவு, சென்றார், கொண்டார், ஆவது, உற்ற, பாங்கு, பாவை, கருணை, அணிந்தார், பண்பு, பேறு, நாட்டு, போற்றிச், ஆனார், உண்டார், அந்தமில், செய்யும், மென், மாசு, உடைய, மேனி, வந்தான், நீடிய, என்றனர், நீங்கி, என்பது, அன்றி, எழுந்தது, மறுகு, இடம், ஆற்றில், தவம், வாழி, எல்லை, புகழ்ப், மெய்ம்மை, படர், பாடினார், மன்னிய, என்பு, புரி, குவித்து, வீற்று, முனிவர், திங்கள், செல்வர், நான், மறையோர், பிரான், தகையார், சேர்ந்தார், அன்று, முடியார், அழகு, பிறவி, கண்டார், ஒற்றியூர், மணிச், எனச், குலவு, புரிந்து, தென், கொல், நம்பர், துங்க, உவகை, தரும், கடந்து, வாது, கதிர், நீற்று, வீழ்ந்து, வேல், வார், மிக்கு, திருந்து, மாளிகை, அவன், ஓங்க, காணும், காதலினால், தழல், அருளால், அன்பு, ஆண்ட, பூண், விளங்க, அனைய, திருவாயில், பான்மை, நாதர், கலந்து, எழுவார், நீடும், வணிகர், நாளில், பதிகள், வென்று, வடிவு, கையில், புனை, காஞ்சி, உறும், போன்று, தமைப், முன்னம், தோறும், வேந்தன், அன்பால், இன்பம், சிலை, கரையில், போதில், மங்கலம், கீழ், ஆண்டு, கொள்ளும், கோபுரம், அமுது, அருளினார், ஆளும், அரசன், குடம், வைகை, பரவி, துகில், மாதர், எடுத்துப், வண்டு, அடியார், மாரி, மாறு, தென்னர், அமரும், நந்தி, அஞ்சி, குலச்சிறையார், மதில், மைந்தர், செப்ப, மெய்த், செய்வார், கொள்வார், அப்பர், சந்த, பொங்க, தமிழின், அணிந்து, மகள், திறத்து, புரவலனார், முத்து, இருந்து, அந்தணர், அண்ணல், பின்பு, தாமரை, தம்பிரான், விட்டு, கையர், அகன்று, கார், வளம், இவர், மேவி, தென்னன், இறைவன், கொடு, கொழுந்து, பணிந்தார், உன்னி, புத்த, மருவிய, புகுந்து, முன்னர், சூழும், காலை, உளம், தமக்கு, மடத்தில், போற்று, பதியில், சமணர், எல்லையில், வீழ்ந்தார், இல்லை, செயல், நாண், அழிந்து, கொள்ள, மெய்ந், ஆரும், பெற்றுப், மல்கு, கோலம், அளித்த, நலம், இசைத், இடைப், நண்ண, சேர்ந்து, புனிதர், அன்பின், யாரும், குலம், பூம், கிளர், வேதியர், அமர்ந்தார், சைவர், ஏற்ற, இன்ன, கோன், மாற்றம், அருளித், முகம், சூழ்ந்த, சாரும், ஒன்றும், எடுத்துக், புனைந்து, திருக்கையால், அண்ணலார், புறம்பு, ஏத்தும், உண்டு, கமழ், மிகப், பொருந்து, சொன்ன, பெற்றார், பந்தர், நம்பாண்டார், கொற்றவன், தரளக், புராணம், கடைக், என்னப், கோவை, பிள்ளையார்க்கு, சுற்றம், தோணியில், தளிர், கொள்ளப், மணிப், புகழ்த், நிரைத்து, புனித, புண்ணிய, பெறும், செய்வது, மேவிய, ஆடும், தெளிந்து, காவலர், அணையும், தொடுத்த, திருப்பதிக, அடுத்த, காலம், உருகிய, நாதன், திருமுன்பு, என்றதாம், திருக்காளத்தி, செம்பொன், புக்குப், நடம், தாதையார், வணங்க, பூந்தராய், அவர்க்கு, உண்ட, விசும்பு, வெம்மை, உம்பர், திருக்கடைக், காப்புச், ஓங்கிய, முழுதும், முற்றும், தொடை, சண்பையர், தொடர்ந்த, எய்தித், பொங்கிய, உயிர், அணைய, வாய், வினை, அயன், நீக்கி, மலர்ந்த, என்றலும், நீர்மை, முத்தி, ஏத்த, பரந்து, நன்று, மன்னி, வாழும், இசைப், வாழ்ந்து, மற்றவர், தந்த, குறை, வார்த்தை, வாண், முலையாள், ஒப்பு, நஞ்சு, ஏட்டினைக், சின்னம், குலச், ஆற்றால், நின்றும், தோன்ற, தோணி, விரிந்த, பரமர், அணைவுற்றார், வணிகரும், எங்கணும், அவரை, இறைஞ்ச, நன்மை, நோக்கித், அச்சம், அமுதம், மயிர்ப், வேண்டும், மறைகள், தலைவன், பிணி, சின்னங்கள், திசை, தெய்வ, நிறைந்து, சுண்ணம், அஞ்சலி, அளவு, ஆயினும், மதுரை, முறையும், ஒழிந்து, வியன், தாரை, வில், ஓங்கும், மண்டு, எனினும், மிகு, நண்ணி, சீரின், பதிகங்கள், கருத்து, விருப்பினால், அறியும், ஆர்ப்பு, நாதம், உலகம், ஆற்றின், தானும், வான், உயர்ந்த, தம்பால், தேன், உடைப், விளங்கும், திகழும், மகிழ்ந்தார், அரசு, மின், மாதவர், தொடர்ந்து, அமைச்சனாரும், அளித்து, விண்ணப்பம், பெரிய, நோக்கிப், அமர்வார், எழில், காதலின், வரம்பு, சுடர்த், இன்று, மிக்கார், இசைத்து, சிவநேசர், உங்கள், திரை, தாழ்ந்தார், பொருந்த, உறையும், பாண்டி, சேண், கயல், காட்சி, முன்னே, போற்றிக், பற்றும், நிறக், பொங்கும், சிறப்பின், கண்டோ, அடிகள், அல்குல், திருமேனி, முக்கண், நல்லூர், ஒழுக்கம், பண்பினால், முத்தமிழ், சீர்த், பீலி, கோல், ஏற்று, துன்னிய, மூதூர், செல்வம், திருவளர், பாடிப், என்னை, இனைய, நிலைமை, சமண், நும், உள்ளவாறு, என்றும், நீங்கள், அர்ச்சனை, கேட்ட, அப்பதியில், தொல்லை, மலர்ச், இடைச், சாம்பல், ஆகில், இறைஞ்சிச், செப்பி, ஓடும், நிகழ், இரும், ஞாலம், தனித், துயர், எய்திப், அவரும், போந்தார், தடம், நாம், தம்பம், செவ்வி, புன், சோலை, சொன்னான், தரளப், வணங்கினார், செந்தமிழ், மேலும், தேவர்கள், அனல், என்பதும், உரிய, பாய்ந்து, தானம், பொழிந்து, நல்ல, நீற்றின், பாடல், ஆகிப், மாலைகள், சிவனார், வடதிசை, ஏந்தி, புளகம், உற்று, விண், அணையத், அவனி, பணிகின்றார், கொடியார், மறையவர், சூடினார், பங்கயச், கங்கை, மங்கையர்க்கு, புகலியர், ஏறிப், பெருகி, கதலி, அருளிற்று, சிறந்து, கூற்று, அம்மை, உளோர், பரமனார், திருமால், செற்ற, வணங்கித், சீர்ப், முகிழ்ப்ப, புகழ்ந்து, தவத்தால், நிகரில், பழுது, குவித்த, இருதயர், குண்டர், காமர், மெய்க், கந்த, பரந்த, சேரும், உளார், ஆடல், வேண்டி, பம்பு, மன்னினார், பிரியாத, வாழ்த்து, உள்ளார், ஒடும், அருளிய, வெய்ய, குழைத்த, இடர், பூசை, மருவும், மேலோர், கானும், திருமுறை, காளத்தி, வேட்கை, மன்னவனும், உற்றது, கருணைத், ஈசர், கோள், அடைந்து, பாசம், இலாத, உளன், அரசர், காதலுடன், துன்பம், நுதலான், ஒளிர், வைத்தார், வருவார், திசையில், அற்புதம், என்னத், வல்ல, பள்ளி, உடையவர், முறையால், செம்மலார், காடு, பாகர், பயில், திருப்பாதம், குறி, எதிர்ந்து, வேடர், நெறியே, கொள்ளச், எம்பிரான், பொரு, உணர்ந்து, இலர், சுற்றமும், சிவன், யாம், சாரி, ஆனான், விரைந்து, உள்ளத்து, யாமும், எய்திய, திகழ், தேவியாரும், தீது, தனிப், இன்மையில், போல்வார், பீடம், சிறிது, தொங்கல், செழு, நீழல், மணத்தின், மூது, எயில், அரவு, சமயம், வீதி, குலச்சிறையாரும், செல்லப், உணர்வும், புரிந்த, தேவி, மயங்கி, தம்மைக், அதனில், வெப்பை, உடம்பு, மனத்து, எங்கள், நீரும், ஒழுங்கு, இலாதார், இனம், நீறே, பாட்டினில், நோக்கம், அணையச், சூழப், திருமகனார், சொல்லுவார், நோக்கிக், விருப்புடன், சாயல், விழி, தமனிய, கோத்த, பொன்னி, இரவு, தெய்வக், அருளிக், கையினால், போர், எழுந்தன, பன்னிரண்டு, பொங்கப், நின், மடவார், சார்ந்து, செற்றவர், நக்கர், கண்டர், மறையவரும், செயும், உவந்து, அடியார்கள், புகலியில், மதிக், பற்ற, விருப்பின், நம்மை, ஈங்கு, வெள்ளத்தில், நிலம், மானம், பெற்றவர், இறைஞ்சினார், தீரும், செவியின், இன்னவாறு, வணங்கப், குழாத்தொடும், சடங்கு, நம்பி, புகலிப், வாகீசர், அதனால், கூத்தர், சேவடிக், ஓங்கு, புளகங்கள், விளைவு, அருளினால், கோயிலை, சண்பைப், வாயர், கான், வேள்வி, மாடத்து, அகம், கொன்றையார், காட்டு, அலர், சிவிகையின், மணிக், பூண்ட, நோக்கிச், அருமறை, குவை, நடுங்கி, மிசைப், வினவ, கானம், கரம், கோயிலின், இப்படியால், அதிசயம், பொங்கிப், புத்தர், மேற், தீயினில், தோற்றவர், கழுவில், வன்னி, ஈசன், சேடியர், வந்தவர், தாங்கள், பெயர், மந்திரியார், நெஞ்சு, இட்டார், உய்க்கும், நீர்ப், இடப், கூந்தல், முடி, நாயகர், பணம், செக்கர், தேவியார், இரண்டு, மெய்ம், மெய்த்த, நிகர், குழல், பெண், சொன்னார், வேற்று, வனப்பு, தெள்ளு, விளங்கு, மலர்ப், பொருளின், புணர்ந்து, நாடி, இன்புறு, எழுதி, உண்மை, கால், கிளை, இவள், பயிலும், காட்டி, உண்டவர், மாறன், மார்பர், நெடு, ஓடம், ஏறிச், இப்பொழுது, பரவு, புகை, நேர்ந்து, அறிந்த, மன்னவர், யானை, தில்லை, தோன்றுதலும், வென்றி, பகுதி, ஒழிந்த, சம்பந்த, மகளிர், நிரை, புகரில், மருண்டு, நோக்கால், கபாலீச்சரத்து, காளம், உடனே, என்னே, பலர், தொழும், அல்கு, அங்கை, கொடுத்து, வாதம், மேவு, அன்றோ, இருந்தவர், வெற்றி, நீரில், இரண்டாம், மெல், விடும், பொலிவு, குழை, அமணரும், பன்னு, மடப், சுவாமிகள், மன்னனும், பிள்ளையாரும், என்பொடு, வணங்கிச், நிதிக், ஏனையோர், தொடங்கி, பருவம், விரவு, செயத், தொண்டை, விமலர், சேர்வுற்றார், கோபுரத்தை, காரின், நாள்தொறும், முனிவர்களும், அண்ணாமலை, இன்புறப், ஒளியால், தொடும், குரும்பை, மனக், முன்னாக, எரிவலம், அன்னம், விளங்கிட, இறைஞ்சித், ஆர்வத், பங்கர், மிடைந்த, துதி, முகை, காதலால், பின்னுவார், மன்னுவார், தோரணங்கள், அணைபவர், பூதம், உவகையால், வாரின், தொக்க, அருமறைக், பணியும், கலந்த, உறைபவர், பரவியே, புகலிச், அடக்கிய, கொளத், தாயர், அளித்தார், ஒத்து, தொண்டர்கள், தம்மைப், இனிதின், பொழியும், அடியேன், அங்கம், குலவிய, கொளப், இழைத்து, சாத்திப், பழனம், அந்நாடு, பணிவது, அறிவிப்பார், முதல்வர், பாலகர், ஆனந்தம், ஆடுவார், அடைந்தார், முகந்து, சிந்தையின், இன்ப, குன்ற, பணிவுற்றார், வைகி, புரிந்தார், போனகம், பொலி, ஏந்து, விளங்கச், விளங்கிய, பவம், பூத்த, கழுத்து, பின்னர், சாத்தித், காமன், விளக்கம், மண்ணிய, காமரு, வடமும், தோள், நற்பெரும், தோன்றி, அழகினுக்கு, எய்தத், முகத்தால், இயங்கள், ஞானத், பிச்சம், மங்கலங்கள், அவிழ், வனப்பின், கொங்கை, அஞ்சனம், மல்க, வல்லி, காட்டும், ஆரம், சுரும்பு, தொண்டரும், தலம், தவக், சுடர்க், பரிவுடன், பெறு, தாமங்கள், தோரணம், செய்வினை, வேலையில், முற்ற, பூந்துகில், களுடன், விளக்கி, உய்த்த, அருமையால், உரைப்பார், பிறந்தார், சடையாரை, போனகர், கரிய, ஆனோர், எடுப்ப, நந்து, கற்பகப், மாடத்தினில், சமயத்தின், மலிய, அண்டர், நெருங்க, ஆகிய, மதுர, ஆதரவின், முடிந்த, தூரத்தே, வாழ்வு, தழைத்த, நெறிச், மகிழ்வு, விதிச், உயர்த்தவர், எம்மருங்கும், அவரோடும், அந்தணரும், திருச்சிற்றம்பலம், பிணை, பெற்றம், சுற்றத்தார், பெருவாழ்வு, பூரித்தார், பாலிகை, வதுவை, எல்லாரும், ஆர்ப்ப, முளை, கவின், தொடங்குவார், மறையவர்கள், குடங்கள், பெருமணத்தைச், உள்ளத்தால், அந்தணர்கள், ஆர்வம், மாதவரும், வளங்கள், கொணர்ந்து, எழுச்சியின், திருக்கழுக், திசைகள், சார்பு, மலர்ந்தன, உலகின், முழக்குடன், மந்த, திருவான்மியூர், தருவார், குளிர், கண்டிகை, சிரபுரத்துப், வாசப், மன்றல், வாயிலை, மணிமுத்தின், கூறு, களிப்ப, திளைத்து, நெருங்குதலால், அரசிலியை, முற்றிய, தனிக், விரி, ஈறில், தருப்பை, ஆட்சி, பொனின், எண்ணில, தியானம், பழைய, சுருதி, வனத்து, ஏத்திச், திருப்பாசூர், பொருப்பு, பதியோர், பதியின், இசைப்ப, புரம், அரியார், மேவினார், பழுதில், உலகும், ஆலம், பாக்கம், நாட்டினை, வில்லியார், வாசக், புரிவார், எதிர்கொள்ள, தழைப்ப, அனைத்தும், இமையோர், கண்ணப்பர், முகில், கபாலக், பொன்னும், நெருங்கு, நினைவு, சம்பந்தன், தாங்கி, செப்பரிய, முத்த, மொய்த்த, பண்பில், வாணர், விம்ம, புயல், நிரைத்த, அன்பரும், அகல்வார், அதிசயித்தார், போற்றினார், காலங்கள், கவுணியனார், மகிழும், மருங்கும், எய்துவார், கூத்து, நீர்மையில், பெருகிய, போதும், விருப்பினோடும், புனைந்தார், உலகுய்ய, காவலனார், திருமகள், மொய், மாளிகைப், மலைக், தழுவக், முன்னாள், அணைந்தது, அண்டம், நாள்களில், வையகத்து, தகைமை, சொன்னவர்க்கு, தமைத், இயம்பி, பிறங்கிய, சிறு, தொடிச், செல்லக், நீதியின், மகிழ்ச்சியால், பூம்பாவை, அழகின், பயில, முகிழ், அணங்கு, அவள், பாண்டில், உறக், என்னாம், பெருகக், விரித்து, நுதல், வாள், இன்புறும், மாடத்தின், எயிற்று, தவத்தின், அலங்கரித்து, கவர், மங்கலத், வேய்ந்த, பெருந், புகலியார், திருவேற்காடு, கண்டத்தார், தக்க, கோபுரத்து, கயிலை, கற்றை, திகழ, திருந்திய, தவர், மிடைந்து, செஞ்சடைக், காண்பார், புக்கருளி, தோன்றலார், செய்கையில், அடியவர், உடையார், ஆய்த், தூரிய, பொலிந்து, வாழ்த்தி, மூவுலகு, நிரம்ப, போக்கி, நிதிப், செல்வத்தின், முடியினார், தூபம், நெருங்கும், பெற்றது, அடைய, மறைக்குல, சிந்தையால், சேர்த்துப், மேன்மை, பெருமை, உய்யக், தோற்றீர், நெறியில், கன்றி, உலகினில், ஒத்தது, துன்னு, ஒன்றில், களித்து, உச்சி, கொள்கை, எண்ணினார், வினா, கருத்தின், தீயில், இயம்பும், தம்மில், தீயின், உய்ந்தேன், நீக்க, விஞ்சை, தெரிந்து, கைதவன், சொல்லின், ஏறிய, மயில், பொறாமையினால், பீடத்தில், துள்ளி, கண்கள், சூழ்வார், தமைச், சிறந்த, வாழ்வை, யாரைப், இடுக, ஏவச், சமயத்து, என்னினும், பரிசு, ஓதித், கோமான், நீங்கிப், ஏத்திப், அப்பால், அழல், செறி, கூடி, வலப்பால், திருக்கழு, முன்ன, பாகம், யாதும், அறிவு, வெப்புத், வம்மின், அளவில், பாரீர், நம்பனே, முடிந்தது, உணர்ந்தார், அருளின், காணீர், இயல், மறுகில், ஆகத், தோற்றார், பற்றிய, நீர்த், தீர்ந்து, பத்தி, போற்றுவார், எடுத்துச், கடலின், காணார், வந்தது, மயங்கிக், திருநீறு, சமயங்கள், போலத், அத்தி, முரசம், குடை, இயம்பப், தன்பால், பொருளை, உறச், தங்கும், செய்யாது, ஆர்த்த, நள்ளாறு, மிடற்று, இடைக், வையம், மிகச், உளதால், தாமே, உரையால், ஒப்பில், குறைத்து, நாதனே, மிசைக், பரம், உணர்வால், ஆகியே, புகுந்த, அறிகிலாதார், வீடு, ஆதலால், இட்டால், செப்பிய, கையரை, அதிசயித்து, சோர்ந்து, பட்டது, அவையின், இன்மை, வியப்பு, முடியின், மற்றவன், மந்திரம், நவில், முன்னும், சிதறி, கருகிய, வீழக், வழுதி, பெருக்கும், வகுத்த, நூலவர், செய்யவும், ஆகக், புகுந்தது, கேட்டலும், அருகனே, அடல், முற்றியது, மூன்றும், அனுசிதம், அருளே, விரும்பி, மனமும், வஞ்சகர், இதன், பார்த்து, இருமருங்கும், மாதேவியாரும், அமைச்சர், கங்குல், பாரம், மருத்து, புணர், பையவே, போய்ப், பாண்டிமா, தமது, மீண்டும், சிறையார், தீத், அமணர்கள், பாதகத்தோர், பன்னிரண்டாம், பொரும், துயிலும், அன்பருக்கு, பரிந்து, அகலப், மேவிப், வருவது, கரும், கொளும், புகுத, தீந்து, கவர்ந்து, பிள்ளை, கேட்டுச், நையும், பொதி, படும், கரப்ப, சிறை, நோக்கில், மந்திரமும், அஞ்ச, உயிரும், மலர்வார், தரளச், புரவலர், பூவலர், அருளில், மையல், நெடிது, குவித்துப், கமலம், அன்பினால், எஞ்சல், வெஞ்சமணர், நீற்றுத், வெள்ளமும், அணியாய், சங்கு, நண்ணிய, பஞ்சவன், தென்னவர், மூர்த்தி, தாளம், நிழற்ற, எண்ணில், தீக், ஊனமில், வானவர்க்கு, அமைச்சர்க்கும், மண்டிய, கடும், தீர்த்து, அறிவேன், வென்றவர், சேர்வன், ஆர்வத்தால், அழையும், அன்னவர், சிறுவர், உரைக்கல், அகன்றிட, உற்றான், எய்து, நீதி, எண்ணி, விருப்புறு, நற்பதம், அறிந்து, பதம், ஈண்ட, மறையின், கொன்றைச், மண்ணில், அமைச்சனார், சாரச், கொண்டே, பணிவார், முதல்வனார், மடத்தைச், திருமடம், முன்னை, வினையும், முந்நூல், குழாத்தினோடும், அகிலும், தேக்கும், கரையின், பிறங்கல், பொருவில், தகுவன, ஒப்பரிய, புணரி, கருதி, அங்கணர், ஆகப், போற்றச், பூதூர், கட்டு, பிறை, பீடு, பரவிச், சார்தலும், பல்லியங்கள், இறந்த, பரவும், எரியின், தலால், ஏற்றி, கொன்றை, நிலைக், போர்த்த, இலாத், உலவாத, மாடம், போற், அங்குப், பாடிச், வயல், வெல், புரத்து, நண்ணினாரே, கண்டே, பொருப்புறு, அருப்புறு, போவார், அறம், கண்ணீர், இறைஞ்சிக், புரங்கள், பாடிக், நகரில், சிவபெருமான், கோதில், நளிர், விடையார், அந்நகரில், சுரத்தைச், தடக்கை, நெல்வேலி, கும்பிட்டு, திருப்பதிகள், நயந்து, வேண்டித், மல்கி, முதலான, வைத்து, இல்லது, பொருள்கள், அல்லால், பணிய, சண்பைத், போனான், அதுவும், எதிர்வும், உடன்பாடும், போய்க், இறைவற்கு, அம்முத்தி, இல்லா, குரை, உரையும், இறைஞ்சுவது, உழைச், அந்தப், களிப்பு, செய்தேன், செய்யக், நுதலார், பெற்றுச், திருத்தொண்டு, பூந்துருத்தி, மகிழ்ச்சியினால், நிகழ்ந்திட, பொருவு, மைப், வழிபாடு, வினைப், நீக்கும், ஆளுடைய, கூட்டம், வாக்கின், மந்திர, மனத்தில், நமக்கு, இடத்தில், ஒலியும், மற்றவர்கள், பொற்பு, தேரர், விலக்கும், வெகுண்டு, ஆக்கும், உரைக்க, அவனுக்கு, தாங்கிய, முத்தியில், கரணம், உடல், முந்தை, அந்த, ஐந்தும், ஒழிவு, வீந்து, ஞானத்து, பெற்றான், நிகழ்ந்த, சாத்திச், புகலியின், மாலும், காவல், நான்முகனும், அமரர், அற்று, காத்த, சொலக், பாட்டில், போதித்த, அன்ன, ஈண்டு, திருப்பாட்டின், தேடும், அமைத்த, கும்பிட்டேன், மலரும், வேண்டிக், பாடு, கூடிய, கூடிக், முதலாய், தாங்க, நின்றான், செம்பியன், பலரும், திருவாக்கு, உய்யப், போகும், எழுதும், பொருளும், தன்மையை, உலப்பில, என்றது, வீழ்க, அரன், தொல், உயர், அஞ்சு, அயல், ஓதிற்று, பான்மையால், வினைகள், மொழிப், வீழ், உறுப்பு, நாளும், அன்பினில், உண்மையாம், பிறப்பு, வீந்த, பொய்ம்மை, எந்தையார், கேட்க, மற்ற, அமைத்து, வண்ணமும், யார், யாவும், வெந்த, அந்தம், பொடி, யார்க்கும், முன்னமே, உருக, பொலியச், வைதிக, சூளா, தவத்தோர், மணியை, ஒளித், உறப், கும்பிடும், போகக், நாதரைப், உள்ளும், பூழியன், பாணர்க்கு, திருநாவுக்கரசர், புகுந்தபடி, உரைத்தார், செங்கமலத், செப்புதலும், எதிரே, மலர்க்கை, சார்வு, விடுத்த, அங்கணரைப், படியின், தன்னோடும், இடைத், தங்கி, ஆர்வத்தோடும், உள்ளால், கண்டத்து, நிகழ்ந்தது, பூதி, புனிதம், வெண்ணீற்றின், மீனவற்கு, தூய்மை, சிரபுரச், ஆற்று, அதனைக், ஞானப், தன்மையால், சாலும், ஏறித், நண்பு, நல்கி, வானவர், கண்ணினால், புண்ணியப், மாதவத்தோர், புகப், விளம்பல், பொழிய, அரசியாரும், ஒளிச், நாமம், நல்க, கூறி, கண்ணி, பணிவன், ஆதலினால்

ஞாதி்செவிவெகா
     
௰௧
௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬ ௰௭ ௰௮
௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫
௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰