பன்னிரண்டாம் திருமுறை - பெரிய புராணம் - 3.03. கண்ணப்ப நாயனார் புராணம்


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
பன்னிரண்டாம் திருமுறை - பெரிய புராணம் - 3.03. கண்ணப்ப நாயனார் புராணம் , கொண்டு, வேடர், முன், சிலை, செய்து, வந்து, எங்கும், திரு, எல்லாம், மேல், திருக், திண்ணனார், காளத்தி, வேட்டை, மருங்கு, கண்டு, எதிர், சென்று, வேறு, அமுது, முன்பு, நின்ற, தாம், இறைச்சி, கண்ணில், வில், ஒன்று, நேர், கொண்ட, போல், அருள், வரும், தொழில், கழல், சிறு, நின்று, பயில், விரைந்து, மறவர், நீர், நெறி, செய்ய, பெரும், நல்ல, இங்கு, நின்றார், பின், நாகன், உள்ள, தங்கள், என்றும், செயல், என்ன, உடன், மான், எழுந்து, அன்றி, வெம், வந்த, செய்தார், எழும், நாயனார், காடு, என்றான், நீள், கொலை, இவர், நாணன், செல்ல, புனல், நீடு, நோக்கி, வளர், அன்பு, தோன்ற, கண்டார், கதிர், தாதை, மிசை, நிலை, தோறும், பெரு, காட்டும், புரி, முறை, விடு, வைத்த, புராணம், இரவு, தெரிந்து, அடல், குலம், திண்ணன், அங்கு, என்னோ, வினை, கட்டி, தானும், சீர், வென்றி, பொங்கிய, புனை, தேவர், தேனும், போதில், செறி, அரும், இனிய, வண்ணம், நான், செய்த, திண், பேர், மொய், செங்கண், மாமுனிவர், குருதி, பரிசு, கண்ணி, வெவ்வேறு, கெட்டேன், நாள், கண்ணீர், மலர்க், பின்னும், கைக், கையில், உச்சி, தன்னை, சிந்தை, காட்ட, பெற்ற, வணங்கி, வேண்டும், நாளில், எழுந்த, கோல், தாமும், சிலைத், அவர், அவன், தொழுது, மெய், அளவில், இனங்கள், எங்கள், அடுத்தது, அவனுடைய, நீங்கி, குலங்கள், சாரல், தான், சரம், எனக்கு, மீது, குஞ்சி, முகம், எனும், ஐயர், கொல், பெறல், காதல், பொங்க, இட்டு, கான், கல்லை, பொழுது, சூழ்ந்த, மறவர்கள், மிக்க, எடுத்துக், போய், கண்ணப்ப, பள்ளித், இடந்து, திங்கள், செய், விசை, தன்னில், வேட்டைக், வலைத், விடை, போந்தார், குலத், கார், நின்றான், குன்று, போன்று, விளங்கு, படர், வார், பொலி, தோலும், இருப்பது, நாண், தீக், பொங்கி, வாழ், வெய்ய, தலைவர், வந்தார், சூழ், திறம், உள்ளார், இழிந்து, பூண்டு, விழுவன, மிடை, சிலையும், நாணனும், மைந்தன், அன்று, எய்தி, முனை, திருமுறை, போதின், தீங்கு, விறல், என்றார், கானில், விட்டு, காடனும், யான், சென்றார், பின்பு, பொன், இல்லை, மன்னு, காணும், சேர்த்தி, இடைப், மகிழ்ந்து, பொங்கக், தம்மைக், போர், மேவு, பன்றி, மற்று, கொள், தமைக், முடுகிய, உணவு, நறவும், தம்பால், அணைந்தார், நாம், தொல், பலவும், பருவம், குரல், பிரிய, மனம், பிழிந்து, கோலம், சாத்தி, தளர்வு, கடன், வந்தாள், புலி, அண்ணலார், கானவர், மிக்கார், தடக்கை, தம்மை, அலங்கல், எந்தையார், போக்கி, வெறி, மலர், போனார், போதும், மணியும், புறம், இருள், முத்தும், அமுதம், கவர்ந்து, சோலை, வாளி, தேர், தொடர், விசையில், பொரு, புண்ணீர், கொடு, பரிவு, காணார், தொடக்கு, சடையார், தந்தை, வாய், முன்றில், பார்வை, மென், நிற்க, வண்ண, பெரிய, பகல், தங்கண், நாடு, வாங்கி, மருந்து, மன்னனார், கணங்கள், இனம், பெருங், மேதி, அறிந்த, மேவி, துடி, ஆட்டி, கடவுள், கொண்டே, ஒருபால், குழல், புறத்து, மற்றைக், நண்ணினார், நன்றும், வெயில், திருக்காளத்தி, பாடு, அம்பால், முன்னே, உறுப்பு, அமைத்தார், அயில், பெருமானார், அருளி, சுவை, இடும், கண்டேன், கலந்து, தம்முடைய, மீளி, அன்பால், நாய்கள், நாவின், முதல்வனார், பூசனை, முனிவர், வீழ்ந்தார், சேனை, ஏகும், பரப்பு, மலரும், புனலும், வானவர், பம்பை, அன்பர், திருமுகலிப், காணேன், மருங்கும், ஏகினார், தம்பிரான், அடியும், பூசனைக்கு, நன்னீர், மற்றவர், பிடித்துக், அச்சோ, இன்று, இதனைக், தண்ணீர், சென்றால், வனத்தில், எங்கே, இதன், வில்லியார், தமக்கு, இறைச்சியும், ஒருவரும், என்னே, மாட்டா, உருவி, கேழல், நீடிய, ஓடும், குளிர்ந்த, வள்ளலார், மலையை, வேட்கை, பேணு, ஆர்வம், சார்ந்தார், மால், தரும், ஐந்தும், உளது, என்னும், என்றலும், ஒன்றிய, முகலி, ஓரார், உயிர்த்து, குன்றில், செல்லும், ஆனார், இடுவார், மீண்டும், வாயினில், அதுக்கி, ஆவது, சினமொடு, பதத்தில், காய்ச்சி, தசைகள், கோலினில், கோத்துக், அமைத்துக், ஆற்றின், விட்டார், உருவிட, படைத்த, உடல், உருவிய, கொய்த, கனல், வாயின், இன்புறு, மலையில், சேர், சுழல், நிற்கவும், ஏனம், கருமுகில், சிதறி, மெல், விழி, நாய், விரி, துறை, விசையுடன், எதிரே, அணைய, கையால், நெடு, கலைகள், நிகர், வைத்து, இன்னும், மரபில், கோத்த, காப்பு, அன்றே, பொருவில், கவடி, அழகுற, அணைந்து, விடும், ஆண்டு, செய்தே, மகிழ்ச்சி, பொலிந்து, பெருமை, குடிச், சீறூர், குறவர், ஆர்த்த, அமரர், விழா, எடுத்து, கொண்டான், கருங், என்னத், மேகம், கூறும், நீங்கிப், திகழ், பாசம், சுற்றிப், ஓடித், துடிக், மாற்றி, ஆண்டின், சாபம், கங்குல், நல்கிப், அந்தி, பற்றி, தொடர்ந்து, முத்தம், தீர்க்கும், காட்டி, கங்கை, காப்புக், மார்பில், அரிந்து, நீரில், சொல், சுடர்க், குறு, பைந்தழை, எனப், முழை, வரிச், விளை, அணையும், ஆடும், ஆடல், புரிந்து, வயக், எயிற்றியர், கூட்டம், அருவி, அயற், கூடி, கொம்பும், துடியும், புலிக், மானின், காளத்திக், திருப், செற்ற, புரங்கள், பன்னிரண்டாம், களிற்றுக், கோட்டு, தூங்கப், பன்றியும், கொடுஞ், குன்றவர், ஆகும், புலங், மிக்கு, புதல்வர், நாளும், சிறப்பின், சூர், படலை, பராய்க், நெறியில், போது, மருப்பின், பயந்த, திண்மை, பொலிந்த, மனவு, தாலி, அருளும், ஊனின், மேனி, யோடு, நிரைகள், கொள்ளும், என்பான், இரும், எயிற்றுத், குறிச்சி, போல்வான், செய்தான், சேர்ந்தார், நோக்கித், தலைமை, வெஞ், அணங்கு, என்றாள், பெருக, கவர், மாறு, வெற்றி, நறுங், கவலை, விரும்பி, தெய்வங்கள், நன்று, சேடை, கன்னி, ஊட்ட, நெடும், பெற்று, திண்ணனை, நெடிது, விருப்பினோடும், எய்திப், நெருங்கு, தாழத், இரங்கி, கடிது, இரண்டும், என்னுடைய, மாலை, வேங்கை, புடை, வெண், கொளப், அரையில், நிரையில், தாங்கி, விலங்கு, பணிந்து, செருப்பு, பாதம், புக்கார், காலை, கொடுத்தான், தந்த, உன்னுடைய, எறிந்து, காவல், சுரிகை, திருத், போந்து, புலர், வெங்கண், தவத்தின், அன்ன, இன்றி, நினது, செம், வெந்த, எயினர், தினை, சிலையினைக், கொள்வார், நீங்க, வெட்சி, நிறைந்து, தோல், சூடிக், விழவு, மாறில், மல்கிய, சொல்லி, விட்டான், முந்தை, வேண்டி, புல்லிச், அறைந்த, ஆளும், துன்றச், தொறும், ஊனும், பொன்னும், மறக், விம்ம, வலம், மூப்பின், மலைத், கானம், காலம், வனம், கரடி, கடமை, சூழ்ந்து, இத்தனை, பால், மிருகங்கள், முதலாய், தோள், போல்வார், மேவிய, மங்கல, வெங்கதிர், அமைத்த, செய்கை, மரபின், கரும், வண்ணவெஞ், தொடங்கி, நண்ணி, வரையின், செங்கைத்

ஞாதி்செவிவெகா
         
௰௧ ௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬
௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩
௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰
௩௧