பன்னிரண்டாம் திருமுறை - பெரிய புராணம் - 1.05. தடுத்தாட்கொண்ட புராணம்


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
பன்னிரண்டாம் திருமுறை - பெரிய புராணம் - 1.05. தடுத்தாட்கொண்ட புராணம் , திரு, முன், எதிர், அருள், மேல், கொண்டு, வந்து, நம்பி, என்ன, என்றார், சென்று, பணிந்து, பிரான், நின்று, ஆரூரர், நோக்கி, சிந்தை, நின்றார், மலர், முன்பு, பால், கொண்ட, நீர், மிக்க, பரவை, பொன், பெரும், தொண்டர், வளர், கண்டு, தங்கள், நீள், தோறும், நாவலர், நின்ற, வணங்கி, வந்த, மருங்கு, அடிமை, திருத், போல், மணம், திருப், சீர், சாத்தி, தமிழ், இன்று, அண்ணல், அவர், நான், பேர், பெருங், தாம், சூழ், வெண், மால், மற்று, வாயில், என்றான், எல்லாம், அருள, வெண்ணெய், செய், மறையோர், கோயில், பெருமான், என்றும், அடியார், ஆரூர், தம்பிரான், பதிகம், மாலை, என்பார், வேறு, செய்த, தந்தை, யான், தேவர், கொள்ள, மங்கல, தாள், எங்கும், மொழி, அருளும், அணைந்தார், செய்து, காதல், பொங்க, என்னும், முறை, முழங்கும், நிறை, மார்பின், நாடு, ஆண்டவர், இலங்கு, வன்தொண்டர், மலர்க், இங்கு, ஆர்ப்ப, கோலம், கடந்து, நூல், தொடர்ந்து, யார், கழல், நெறி, ஆவணம், அமர்ந்த, ஆகில், எனும், சூழ்ந்த, பாடினார், திருக், புடை, தான், தொழுது, மறையோன், அன்றே, உடன், புராணம், சென்றார், அந்தணர், எழுந்து, ஆரூரன், புரி, வள்ளல், அயன், என்றே, செய்ய, பருவம், எல்லையில், அஞ்சலி, தந்து, கதிர், மெய்த், வாழ், விளங்கு, மறையவர், தொண்டு, பயில், ஆண்ட, மாளிகை, பாடும், புக்கார், பலவும், உய்ய, பின்பு, நாம், வலிய, பொற், கொடி, மீது, உம்பர், அருளிச், நீடு, எங்கள், மென், புனித, பூங், அன்று, பெரு, செய்வார், திருவாரூர், மிக்கோர், இன்ன, தடம், பாடி, தில்லை, அரும், மின், அமைந்த, கங்கை, முன்னர், புகுந்தார், பணிந்தார், அறியா, அடியேன், இவன், மகிழ்ச்சி, எல்லை, மிகு, அன்பு, எய்தி, பெரிய, மணத், விளங்கும், வண்டு, புறம், விதி, அமர்ந்து, கோன், யினால், நாவல், கிளர், உற்றார், கொண்டார், ஒன்றும், இடம், அன்பர், நிலை, என்னை, தோன்ற, புரங்கள், நகர், திருவின், பற்றி, சாத்திச், காமன், ஆற்றாள், ஐயர், மன்னு, ஆதல், நிலா, வரும், போம், வேண்டும், வேதியன், மனம், நங்கை, சென்றதே, பரவையார், வணங்கித், திருவதிகை, திருவாயில், பதியை, அதற்கு, காதலினால், நிலவும், சடையான், நறுஞ், அலர்ந்த, குவித்த, துயில், தென், வலங், மருங்கே, ஆடும், மகிழ்ந்து, எடுத்து, கொன்றை, நேர், திரை, வாவி, திங்கள், ஆனந்த, பெற்று, பின்னர், இறைஞ்சி, தம்மை, வேட்கை, எழுத்து, தெய்வ, என்றனன், திருமுறை, பெறு, பூண், ஐந்தும், நினைந்து, முறையால், மேற், புகழ், உயர், தொறும், உலகு, ஐந்து, இருந்த, மங்கை, போந்து, நாவலூர், எனக்கு, பின், வாழ்க்கை, என்னக், கொள்வான், முந்நூல், பெருகு, போதில், மறைச், பசும், நாதன், செய்தார், கங்குல், அழகு, போந்தார், எனச், புண்ணிய, புனை, தனித், கொள், குலத்துள், போற்ற, சடங்கவி, பின்னும், தோன்றி, சொல்லச், மங்கலம், வினை, சாத்திப், சிறந்த, நாண், நிகர், முடி, தடுத்தாட்கொண்ட, இல்லான், தேர், இன்றி, நீடும், அங்கு, சோலை, செம், கலவை, நன்று, வளர்ந்து, தடுத்து, காட்டி, அருளினால், நிறைந்த, நாள், மடவார், வந்தார், நின்றது, போற்றும், துகில், வெளியே, சிலம்பு, குணம், தாழ்ந்து, நான்கும், பெருந், வார், நெடுந், விரவிய, மாடு, நினைவார், தம்பால், நின்றும், இன்னிசை, அரசர், ஏற்ப, எழுந்தார், இன்பம், மரபில், தனிப், உச்சி, குவித்துப், எழுந்தது, வானில், அன்பினால், வைகி, சேர்ந்தார், சூழுங், கடல், வணங்க, நாளும், காட்சி, உற்றதோர், தார், பயின்ற, நாதம், திளைத்து, மறைப், மிடைந்த, குளிர், வீடு, பங்கய, மைந்தரும், நெருங்கி, பலரும், கமழ், மலர்ப், ஆரம், ஏந்தி, சொன்ன, கேட்டவர், பருவஞ், நீங்க, உள்ள, நிரை, சிறப்பின், இறைஞ்சிக், திருச்சிற்றம்பலம், கோலத்து, வலம், தொல், சுடர், தந்த, திருவீதி, பேசி, கும்பிடும், வார்த்தை, மங்குல், விட்டார், செந், ஓங்கி, புரியும், கன்னி, பொலிய, ஆரும், முறுவல், ஏத்தி, செங்கயல், நாடும், வாய், வேண்டி, அரவின், ஓடிச், நெறிச், ஆயினார், அன்னம், மயில், குழல், தோடும், மதனார், கண்டார், விற், நெடுங், திருவருளால், கைக், அளவு, கொள்ளா, திருமுனைப்பாடி, நாயகர், எந்தையார், நீர்மை, தவிரீர், அருகு, முன்னம், நலங், மறுகில், அறியும், தொண்டத், பன்னிரண்டாம், கூடி, இருளும், வைத்த, அங்கணர், சேக்கை, எய்து, தமக்கு, முலை, மெல், புன், வாளி, எலாம், தீண்ட, ஆருயிர், செவ்வாய், பணியும், நடம், செல்வார், செங், நுண், தொடை, சார்ந்தார், பூங்கோயில், ஆகிய, முறைமை, பெற்றார், பற்று, அவதாரம், பரிசு, தாவில், வணங்கிக், மலர்ச், போய்த், அருளினாலே, வினைகள், பிரானார், சாற்றி, காதலின், நெடு, நின்றே, வண்டமிழ், ஓங்க, நலத்தால், இளந், கொடியோ, தளர், அநங்கன், குழலின், உலகை, பெருகிய, அடிகள், போதுவார், வாய்மை, பெருஞ், தோழர், பதம், கேட்க, நின், கண்டர், வேதியர், பிறந்தது, செய்யும், முதல்வர், மணிப், வணங்கிப், நாவலூராளி, எண்ணம், சைவன், நின்றான், கிழித்த, இல்லை, மாயை, தெளிய, மறையவன், ஒன்று, இவரை, முனியை, மாலும், அரியார், சென்றான், முன்னே, நீறு, பிழை, நுதல், செல்ல, ஒருவர், கரந்த, மிக்கார், வாழும், செல்வ, அல்லல், என்னே, காட்டும், இவனே, தாமும், வந்தது, அதனில், வருமுறை, நம்பியும், போதும், வென்ற, நம்பால், ஒப்பு, இன்னும், வாசகம், சுருள், ஆர்ப்பப், இழிந்து, வழித், வாசத், கூட்டம், கேட்ட, வள்ளலார், இதற்கு, மனமும், போலும், தவம், நங்கள், ஆகப், அந்தணர்கள், நீங்கி, உமது, மன்றல், தொண்டனார், மொழிந்த, எண்ணில், உள்ளம், மாசிலா, மொழிமின், மருங்கும், வதுவை, மாலயன், முடிவு, வழக்கு, நக்கான், வழக்கினை, காலம், தாங்கி, மிக்கான், காட்டுக, வேலையில், செய்தல், எனக், கூரக், வாங்கி, கொண்டதோர், அருமறை, விளங்க, குழை, கையில், நல்லூர், சோதி, போற்றி, ஆயின, பன்னு, கேண்மின், வலிந்து, நாவலூரர், சென்ற, காவணத்து, விடு, செற்ற, மாமறை, கடிது, வெள்ளத்துள், அருளின், அன்பால், ஆட்டி, பரப்பி, எழில், அகில், அடுத்த, விரும்பு, செய்தான், மடம், தாரும், நெய், தூபம், புனலும், புரிந்த, புலன், வண்ணப், தனைப், கொடுத்து, ஒளிர், மதியம், துறையூர், செங்கை, சோலைத், மடத்தின், போலக், செய்கை, பந்தர், மணித், திரளும், துணர், போய்ப், வேள்வியில், வணங்கினர், பொருளைப், பரம், பட்ட, புணர், அடியான், தாரான், பூந், பள்ளி, காணக், மலர்த், உணர்ந்து, முடிமேல், பைம், திசை, என்னத், சாந்து, தோய்ந்த, அன்பில், எய்த, நாமம், புத்தூர், பொரி, பிணங்கு, எழுத்தும், மிடைந்து, மன்றுள், பாடுவாய், பாடிய, அண்ணலை, வீசி, நம்பர், மார்பர், கீதம், எம்பிரான், தொண்டன், எழும், நிறைந்து, விண்ணவர், வீதி, ஆகத், நெருங்கு, கூப்பி, திருவும், எடுப்ப, நான்மறை, உயர்ந்த, முதலில், கலன்கள், அலரும், மங்கலக், மேவிய, அருள்துறை, மிசை, அடியவர், நீர்த், கோதிலா, காட்சியில், உணர்வு, கடலை, பித்தன், குழலாள், பாடல், தாலும், இலங்கொளி, ஏந்து

ஞாதி்செவிவெகா
         
௰௧ ௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬
௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩
௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰
௩௧